Generalforsamling, 6.10. 2012

Deltagere: Peter H, Peter P, Merete H og Kim.
Afbud: Alf, Thorkild, Torben, Merete S, Clark og Pernille

Kim indledte mødet med at konstatere følgende om generalforsamlingens indkaldelse:
• I forhold til vedtægter skulle være afholdt i september måned. Men af praktiske grunde har medlemsmødet og bestyrelsen besluttet at rykke den til første weekend i oktober.
• Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt (med 3 ugers varsel). Dog var Clark og Pernilles mail af ukendte årsager gledet ud af maillisten, så disse havde først fået indkaldelsen en uge før generalforsamlingen. Fejlen er nu udrettet – og beklaget overfor Clark og Pernille.

Med ovenstående bemærkninger godkendte forsamlingen generalforsamlingens gyldighed og beslutningsdygtighed.

Kim orienterede også om, at folketingsmedlem Nikolaj Villumsen desværre havde meldt afbud. Det (lands)politiske oplæg fra Nikolaj gled derfor ud af dagens program.

Herefter gik vi over til behandlingen af generalforsamlingens punkter:

1. Valg af dirigent og referent
Kim blev valgt som både dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning
Kim fremlagde bestyrelsens beretning (se denne) – og beretningens dele blev løbende kommenteret og debatteret.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Kim fremlagde regnskab for perioden 1.7.2011 – 30.6.2012. I regnskabsåret havde vi indtægter på 7723 kr. (mest i form af medlemsrefusion fra landspartier og partistøtte i forhold til vores stemmer ved sidste byrådsvalg). Vi har i alt haft udgifter for 9537 (herunder udgifter på 3000 kr. til valgkampen 2011). Al i alt en underskud på 1824 kr. som dog var dækket ind af årets startbeholdning. Sådan at afdelingen ved årets udgang havde en positiv beholdning på 2375 kr. trods underskuddet.

Merete, som sidste år blev valgt som bilagskontrollant har haft regnskab og bilag til gennemsyn.
Merete havde ingen kommentarer til regnskabet.

Kim fremlagde også et overslag over afdelingens økonomi frem til byrådsvalget i november 2013. Hvis medlemstallet holder vil vi have omkring 12.000 til at føre valgkamp for. Ved sidste byrådsvalg brugte vi omkring 9.000 kr. på valgkamp.

4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
Der var ingen indkomne forslag. Kim fremlagde skitse til en arbejdsplan for det kommende år (frem til byrådsvalget 19. november 2013). Skitsen bygger på at det næste år vil blive præget af ting, som alle er fastlagt udefra.
Det at komme i byrådet ved kommunalvalget november 2013 vil komme til at fylde meget hele året igennem. Allerede 6. november i år er der demokratimøde i Asnæs, hvor vi deltager på sammen med de andre opstillede partier. Og 28. oktober afholder EL kommunalpolitisk seminar på Chrsitiansborg.

Enhedslisten er i gang med en beskæftigelses- og dagpengekampagne, som løber fra midten af september til februar. Hvad kan vi gøre der. Kan vi afholde offentlige møde med f.x. fagbevægelsen. ?

Op til næste årsmøde i maj skal vi i gang med en diskussion af vores principprogram Vi skal selvfølgelig også gøre, hvad vi kan for at sætte vores præg på 1. maj festen på havnen i Nykøbing.Det blev besluttet at satse på månedlige medlemsmøder (2. tirsdag i måneden – undtagen december og juli).

For en del af møderne er det allerede fastlagt, hvad de skal dreje sig om. Således vil møderne i henholdsvis februar og april være afsat til årsmødeforberedelse og delegeretvalg.
På samme måde vil byrådsvalget nok sætte sit præg på møderne i september, oktober og november.
Alle er velkommen til at foreslå emner til medlemsmøder. Erfaringen er, at der kommer flest til møderne, når der er et fastlagt emne på og evt. også oplægsholdere udefra.
Der var ikke stemning for hele møder kun om principprogrammet eller “studiekredse” om dele af dette. Så hellere afsætte ca. 20 minutter af hvert medlemsmøde til en snak om programmet eller programdiskussion.

Det blev heller ikke vurderet, at der var basis for en julefrokost eller lignende. Så hellere satse på en sommerfest (som opvarming til byrådsvalget ?)

5. Valg af afdelingsbestyrelse og bilagskontrollant.
Den siddende bestyrelse (Kim, Thorkild og Alf) genopstiller, hvis flere kommer med i bestyrelsen. Så vi ikke er så sårbare, hvis der er afbud til bestyrelsesmøder. Peter P og Peter H melde sig på banen.

Så afdelingens bestyrelse det næste år består af Kim (også kontaktperson), Peter P, Peter H, Alf og Thorkild.
Merete blev genvalgt som bilagskontrollant.

6. Valg af spidskandidater til kommunalvalg 2013.
På grund af det lave fremmøde besluttede vi at udskyde beslutningen om spidskandidater til vores medlemsmøde i januar.