Vedtægter for Enhedslisten – Odsherred

 • 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Enhedslisten – Odsherred og er en lokalafdeling af Enhedslisten – de Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune.

 • 2. Formål:

Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål. Desuden arbejder Enhedslisten i Odsherred for socialistisk repræsentation i Odsherred Kommune og Region Sjælland.

 • 3. Medlemskab:

Som medlemmer af afdelingen kan optages interesserede, som kan arbejde for Enhedslistens formål og som accepterer Enhedslistens vedtægter.

Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen eller ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra en anden afdeling af Enhedslisten. Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Odsherred er automatisk medlem i Enhedslisten – Odsherred. Kontingent fastsættes af Enhedslistens årsmøde.

Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Der afholdes medlemsmøde i afdelingen mindst 3 gange hvert halvår. Medlemsmøde indkaldes af afdelingsbestyrelsen. På medlemsmødet træffes der nærmere beslutning om politiske opgaver.

 • 4. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

Intet medlem kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertaL Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.

Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år indenfor årets første kvartal, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning inklusiv Byrådsgruppens beretning (hvis en sådan findes)
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Godkendelse af budget for det kommende år
  5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
  6. Valg af afdelingsbestyrelse og kritisk revisor.
  7. Eventuelt.

Desuden kan der f.eks. være følgende punkter:

– Valg af lokale folketingskandidater.

– Valg af kandidater til byråd og regionsråd.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer eller mindst 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisor/bilagskontrollant skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det. Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel.

 • 5. Afdelingsbestyrelsen:

Afdelingsbestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne. Afdelingsbestyrelsen består af 5-7 medlemmer.

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første afdelingsbestyrelsesmøde med en kontaktperson og en kasserer.

Afdelingsbestyrelsen afholder møder efter behov. Bestyrelsesmøder er åbne for alle afdelingens medlemmer. Ved afstemninger har dog kun bestyrelsesmedlemmer valgt på generalforsamlingen stemmeret. Kommunikationen mellem afdelingsbestyrelsens medlemmer kan også foregå telefonisk, pr. mail eller andre elektroniske metoder, hvis det ikke er muligt at afholde fysiske møder.

Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig indstilling fra afdelingsbestyrelsen, godkendelse af generalforsamlingen samt godkendelse af Enhedslistens hovedbestyrelse.

 • 6. Kandidater til byråd/regionsråd:

Kandidater for Enhedslisten – Odsherred skal være medlem af Enhedslisten. Kandidater skal inden den formelle opstilling underskrive en erklæring om, at de vil udtræde af byråd/regionsråd ved udmeldelse af Enhedslisten.

Personer, der er opstillede af Enhedslisten – Odsherred, er ansvarlige overfor Enhedslisten i Odsherred for at følge Enhedslistens politiske grundlag. Personer, der bliver valgt, skal holde tæt kontakt med Enhedslisten – Odsherred og sørge for, at væsentlige politiske spørgsmål bliver drøftet. Bestyrelsen nedsætter det antal baggrundsgrupper, som er nødvendige for at sikre et kontinuerligt og sammenhængende arbejde med byrådspolitiken – samt udviklingen af denne.

Ved uenighed mellem afdelingsbestyrelsen og de valgte personer skal sagen forelægges medlemsmødet i Enhedslisten – Odsherred.

 • 7. Tegningsregler:

Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren.

Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem eller af to afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening.

Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede afdelingsbestyrelse.

Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.

 • 8. Foreningens formue:

For afdelingen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.

Afdelingen får sine midler fra:

 • medlemskontingent/kontingentrefussion
 • partiskat fra medlemmer af afdelingen der får vederlag for hverv hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen
 • indsamlinger og frivillige bidrag. 
 • 9. Regnskab:

Afdelingens regnskabsår er 1. januar – 31. december. Regnskabet revideres af en kritisk revisor og forelægges første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets aflæggelse.

 • 10. Vedtægtsændringer:

Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med 2/3-dels flertal på en generalforsamling.

 • 11. Opløsning:

Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter afdelingsbestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med 2/3-dels flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten.

Således vedtaget på generalforsamlingen i Enhedslisten – Odsherred d. 18.9. 2014.