Bestyrelsesmøde, 5.2. 2013

Tilstede: Kim og Thorkild
Afbud: Alf (syg)

Evaluering af sidste medlemsmøde
Ikke gennemført, da vi ikke var flere tilstede – og kun Kim havde deltaget i sidste medlemsmøde

Forberedelse af medlemsmøde 12.2.
Vi gennemgik dagsordenen for medlemsmødet tirsdag d. 12. Hvis ikke andre melder sig på banen som dirigent og referent, foreslår bestyrelsen Kim som dirigent og Thorkild som referent.
Vi diskuterede kort de forskellige punkter på dagsordenen for lige at få vendt hvilke problemstillinger, der evt. kunne dukke op.

Rundringning til medlemmer: hvordan, hvornår og om hvad ?
Vi har på flere medlemsmøder besluttet, at der skal ringes rundt til alle medlemmer – for at opfordre til at stille op til byrådsvalg.
Nu skal det være. Clark vil gerne hjælpe. Da vi regner med at Alf og vil være med, fordelte vi vores pr. 43 medlemmer mellem os. Og aftalte at ringe rundt torsdag/fredag i denne uge. Vi nåede frem til at tidsrum-met mellem kl. 17 og 20 nok ville være ideelt.
Kim har rundsendt et “ringeskema” med temaer. Dette blev revideret en smule. Men ellers går vi frem efter denne skabelon.

Regionsgeneralforsamling (regionskandidater ?)
Der er generalforsamling i EL i Region Sjælland d. 24. februar. Her skal også udpeges spidskandidater til regionsvalget. Vi har to delegerede på regions-generalforsamlingen. Disse vælges på medlemsmødet.

Kontaktpersonmøde for Nordvestsjælland, 30.1.
Kim fortalte om mødet, hvor der udover kontaktpersonerne for Kalundborg , Holbæk og Odsherred også var deltagelse af folketingskandidaterne Eva Flyvholm (Holbæk-kredsen) og Troels Juel (Kalundborg-kredsen). Mødet havde været godt og konstruktivt. Blandt andet arbejdes der på, at arrangere en række fælles offentlige møder i 2013 på den nye Jyderup Højskole, Sølyst. Vi satser på at det første bliver fredag d. 19. april – og skal være en introduktion til Enhedslisten for nyere og kommende medlemmer af EL.

Træf for kontaktpersoner weekenden 9.2.-10.2. ved Vejle
Kim kan ikke deltage på grund af arbejde denne weekend. Og heller ingen andre bestyrelsesmedlemmer har meldt sig som interesserede.

Planlægning af årsmødeforberedelse
Medlemsmøderne i marts og april vil blive meget præget af årsmødeforberedelse (april også af valg og urafstemninger). Eva Flyvholm har tilbudt at besøge os – og fremlægge hovedforslagene til årsmødet- til mødet i april. Det blev vedtaget, at Kim skal høre om hun kan komme i marts i stedet for.

Klummer og læserbreve
Vores næste klumme er d. 27.2. Den skrives af Alf. Thorkild vil tænke over martsklummen (23.3.) Den kunne være en kommentar til høringen om ny skolestruktur

Forårsmiddage for arbejdsløse
Tages på medlemsmødet.

Talkshow i et valgår, møde på biblioteket 20. februar kl. 18.
Tages op på medlemsmøde. Kim vil gerne, at vores repræsentanter på dette møde ikke bliver ham.

Skolestruktur i høring
Kommunens skolestruktur skal ændres. Et konkret forslag til ny struktur er pt. i borgerhøring. Thorkild formulerer et høringssvar fra os (og laver en kort udgave af dette til klumme).

1. maj
Kim var til møde om 1. maj fest d. 13. januar. Og orienterede om dette. Punktet tages også med på medlemsmødet.