Medlemsmøde 11.1. 2018

Til stede: Thorkild. Slynge, Julie, Laura, Agnes, Shadia, Kim, Michael, Clark & Alf

Afbud fra: Morten, Else, Torben, Søren, Peter B., Merethe

1) Velkomst v. Clark og efterfølgende præsentationsrunde.

2) Mødeleder: Kim & Referent: Alf

3) Tema 1: Cykelstier i Odsherred. Oplæg v. Michael
“Mit oplæg er på baggrund af praksis – mens byrådet forholder sig til det teoretisk. Og indledningsvis vil jeg gerne rette en misforståelse: Jeg vil ikke nødvendigvis have mange cykelstier. Hellere ingen cykelstier end dårlige cykelstier! En dårlig cykelsti betyder at jeg hellere vil cykle på landevejen – men det må jeg ikke. Belægningen er ofte dårlig, stierne er dårligt vedligeholdte.”
Herefter diskussion om cykelstier, fx Egebjerg-Nykøbing og Hønsinge omfartsvej og formålet med disse. Michael fremhæver at det ikke er de mest oplagte ruter, der er valgt, mens Kim fremhæver, at forældrene (Egebjerg) har ønsket sikre ruter. Michael ønsker at motions- og racercyklister tilgodeses, fx med inspiration fra supercykelstierne i KBH.
Michael påpeger endvidere, at flere cykelstier er til gene for cyklister pga. dårlig og/eller forkert vedligeholdelse. Agnes supplerer med at nævne Anneberg Stræde som farlig for cyklister. Kim fremhæver, at der i nogen grad er sat pege af til vedligeholdelse.
Michael: “Flere af de anlagte cykelstier hæmmer fremkommeligheden. Det må være et krav at tiltag for cyklister skal fremme fremkommeligheden.”
Clark & Kim tilføjer at det må være EL-politik at se det i relation til grønne visioner og i øvrigt sikre gode skoleveje for også bløde trafikanter, at skabe gode turistruter, at forbinde mindre byer med hovedtrafiknettet og i øvrigt sørge for et sammenhængende stinet. Se i øvrigt valgprogrammet.
Alf støtter Michaels idé om fremkommelighed, men dog sådan at dette underordnes sikkerheden for de bløde (cyklister) trafikanter.

4) Tema 2: Skolepolitik og skolestruktur; Oplæg v. Thorkild
Thorkild beretter om de grundlæggende problemer i relation til skoleudvikling generelt;
“Værkstedstanken er det reelle, der foreligger aldrig en færdig plan – i modsætning til hvad systemet tror. Skolen er en anakronisme – et museum. Helt forkert, når det kræves at børn skal gøres klare til erhvervslivet – hvad med et andet perspektiv? Der savnes et perspektiv i retning af at spørge ‘hvad får eleven ud af det?’ Vi (EL) skal pege på en anden måde at tænke på. Skolens udvikling må ikke blive a al et system – et stof – en effekt; vi skal pege på en anden model end et enstrenget system.”

Indsatsområder bør være (Thorkilds liste)
– Åben struktur
– Ny organisering
– Specialpædagogik skal afskaffes – alle er specielle
– It – ofte spild af tid og ressourcer
– Nytte/unytte – en både-og skole
– Evaluering/forbedring
Herefter supplerende oplæg ved Clark
– Se særlig ppt. og økonomisk data (bilag)

Pkt. 5 (Nyt fra medlemmer) & 6 (Baggrundsgrupper til byrådsarbejde) udsat

7. Evt.
Intet at bemærke