Medlemsmøde, 16.1. 2014

Medlemsmøde 16.1. 2014

Tilstedeværende: Margrethe (nyt medlem), Marianne, Peter (dirigent), Kim, Clark, Alf, Torben, Troels
(referent)
1. Velkomst og introduktion
• Navnerunde.
2. Kort om valg og konstituering v. Kim
• EL støtter op om Thomas Adelskov som borgmester (konstitueringsaftalen), men er ikke en del af den politiske del af aftalen.
• Kim er med i Social- og Forebyggelsesudvalget (menigt mdl), miljø- og klimaudvalget (næstformand).
• Kim er yderligere i Movias repræsentantskab, Handicaprådet (hvor Torben er suppleant), Grønt Råd, Havneudvalget.
• Clark er menigt medlem af bestyrelsen for Ungdomsboligforening i Asnæs og stedfortræder i Brugerrådet Nord for Skov- og Naturstyrelsen.
3. Hvordan bestyrelse og baggrundsgrupper kan støtte vores byrådsmedlem og hvordan vores medlemmer kan støtte bestyrelsen
• Arbejdsgrupper kan sætte sig ind i aktuelle sager, holde sig ajour på landsplan, og sætte sig ind i baggrundsstof.
◦ Altså vil en praktisk opgave være at sætte sig ind i stofområder.
◦ Medlemsmøder vil både være diskussions- og orienteringsmøder om lokalt stof, men også at diskutere landspolitik.
◦ Bestyrelsesmøder vil være målrettet praktisk lokalpolitik.
4. Enhedslisten på landsplan
◦ Lørdag d. 25. er der seminar om EU på Jyderup Højskole. Her er alle velkomne, men tilmelding til [email protected] er en rigtig god idé. Medlemmer fra hele landet deltager.
◦ Kontaktpersonsamarbejdet i Nordvestsjælland er en rigtig god ting, som kan bidrage til at styrke arbejdet.
◦ Kim er af sted tre aftener om ugen, så det sætter begrænsninger på deltagelse i EL-møder.
• Alf: det er rigtig godt at gå på gaden med gode emner, som også er landspolitiske.
• Margrethe: vi skal tænke i ny organisering, så vi kan overkomme de mange opgaver.
• Troels: vi skal huske, at der er mange ressourcer i partiet, som gerne vil holde oplæg.
Baggrundsgrupperne er
• skole og unge: Clark, Alf, Thorkild.
• Miljø: Torben, Peter, Jakob, Stine.
• Social og forebyggelse: (Clark har løbet gruppen i gang). Helen har ikke tid, Pernille vil gerne være med – men ikke som tovholder. Margrethe vil gerne være med i gruppen. Altså er der stadig brug form en tovholder. (Siden mødet har Merete sagt ja til opgaven!)
• Clark søger for at bringe arbejdsgrupper sammen til at finde tovholdere og opsætte rammer i  samarbejde med grupper.
5. Fordeling af opgaver mht. arbejdsgrupper, planlægning af kommende møder mm.
• Clark om baggrundsgrupper for skole & unge: der er arbejde i gang om en konference om skolepolitik
– Alf og Clark vil gerne have nye med i arbejdet.
◦ Kim: der har netop været temaaften i byrådet om skolereform – og Kim vil høre, om der er behov for et møde om udmøntning af skolereformen i Odsherred.
▪ Alf: vi vil gerne skabe et diskussionsforum for faglige organisationer, så brugere/ansatte/organisationer kan være med til at påvirke i en positiv retning – med inddragelse af forældrebestyrelser, Sofia (tænketank), Danmarks Lærerforening, BUPL, m.fl.
▪ Clark: en konference skal være inden for seks til otte uger – ellers vil det ikke rykke tingene.
▪ Peter: lærere (en fra hver institution) kunne være en mulighed til inddragelse – der nikkes
▪ Konklusion: EL er bekymret for udmøntning af skolereformen, hvis der ikke er lærerrepræsentation fra alle institutioner.
Andet: Kim stemte nej til Lidl-lokalplan. Tages igen, når udarbejdet lokalplan kommer op. Der skal tænkes over, hvordan den ikke bliver alt for grim ift andre bygninger.
6. Principprogram (afholdt efter punkt 7)
Der snakkes først procedure: Clark præsenterer procedurer.
Delegeretkonferencen (d. 9. marts) skal vælge mellem hovedforslag, der behandles på årsmødet. Derfor skal
delegeretkonference vælge to af de fire dokumenter (HB’s udkast samt 3 alternativer). ÆF, som får mere end 20% af delegeretkonferencens stemmer, går videre til årsmødet.
Deadline for ÆF er d. 3. februar til HB’s forslag. Vi har ikke vedtaget noget ændringsforslag, men har fristillet medlemmerne til at kontakte [email protected] med evt. ændringer eller kommentarer.
Inputs fra debatten om PP:
• Kort og lang version af PP – dette er der delte holdninger om.
• Afsnittet om økonomisk demokrati skal være skarpe.
• Demokrati er højt vægtet i PP, men der skal også snakkes socialismens form som en del af demokratiet. Vi skal have mere kritik af et demokrati inden for kapitalismens rammer
• Lønmodtagergrupper har mistet mange rettigheder, dette skal frem i PP – kapitalismen har været i krise siden 70’erne, dette skal skrives ind.
• Det er vigtigt at få pointeret, at kollektive aftaler er under pres – og det er godt skrevet i PP.
• Hvad er et PP? Er det et internt eller eksternt papir? Hvis det er et internt papir, så skal det være omfattende.
◦ Vi definerer ordenen – og skal ikke være bange for fejlopfattelser fra borgerlige.
• Vi skal væk fra, at demokrati er markedsøkonomi.
• Demokratisk økonomi: Det kan skrives bedre, at vi ikke arbejder henimod en centraliseret planøkonomi og samtidig mener, at socialisme ikke kan rummes inden for en markedsøkonomi.
• A og B-forslag er, om vi kan se socialistiske tendenser i velfærdsstaten.
• HB’s forslag A og B på side 10 bliver en interessant diskussion.
7. Regionspunktet v. Kim:
Hvis vi holder medlemsmøde d. 17., kan vi nå at udarbejde politik ifm. det kommende regionsmøde, som ligger den 23. februar (årlig generalforsamling). Hver afdeling har en repræsentant pr. 25 medlemmer, i Odsherred er det Kim og
Helen + en til.
• Troels stiller sig til rådighed til at repræsentere Odsherred, men vil kigge forbi uanset hvad.
• Der skal diskuteres
◦ nye vedtægter på GF
◦ forslag om vi på regionsplan skal lave et regionssekretariat (muligvis med ansat)
8. Eventuelt ændringer til arbejdsplan mv.
Kommunalkonference 1. februar: Kim kan ikke, og afdelingen må gerne sende en repræsentant, der ikke er
kommunalbestyrelsesmedlem. Alligevel kunne ingen afløse Kim.
9. Eventuelt
• Troels vil gerne komme og tale 1. maj.
• Troels stiller sig til rådighed som EP-kandidat for afdelingen (formel opstilling kommer senere)
• Peter: Udvalg om landdistrikter er i fuld gang – og her er masser at tage fat på.
◦ Opfordring til at tjekke hjemmesiden og komme ind i et udvalg,
• Clark: opfordring til at abonnere på Arbejderen!
Tak for et godt møde! – så er der øl og hygge 🙂
Næste møder:
Bestyrelsen – mandag d. 27. januar, 19.30 i Organisationernes Hus
Medlemsmøde (med valg af delegerede til Principprogram Konference) – mandag d. 17. februar, 19.30 i Organisationernes Hus