Generalforsamling 6.2. 2021

Generalforsamling i Enhedslisten-Odsherred, lørdag d. 6. februar 2021, kl.13.00. Afholdt virtuelt via jitsi.

Deltagere: Vagn, Peter, Kim, Else, Slynge, Alf, Clark, Thorkild

1. Valg af dirigent og referent

– hhv Peter og Clark

2. Bestyrelsens beretning inklusive Byrådsrepræsentants beretning v. Clark

Vagn spurgte ind til samarbejde med ungdoms organisationer, til valgforberedelse – herunder valgprogrammet, og til årsmødeforberedelse – herunder ændringsforslag
Se den vedhæftede beretning med nogle tilføjelser. Blev godkendt.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

Blev godkendt.

4. Godkendelse af budget for det kommende år​

Blev godkendt med ændringer.
(Vagn motiverede for et budget på 100.000 for valgkamp. Kim og Clark motiverede for et budget på 50.000. Budget på 50.000 blev besluttet.)
Se de vedhæftede filer, som er rettet til.

5. Drøftelse og evt. valg af spidskandidat(er) til KV21

​Der konstateres at vi ikke har en spidskandidat foreløbigt. Clark skriver til medlemmerne om status og evt. konsekvenser.

6. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år v. Clark

Der blev ikke modtaget forslag. Arbejdsplanen blev rettet til under drøftelse og derefter vedtaget. Obs. En del af vores valgforberedelse i foråret og efteråret skal involvere lokale unge – som Vagn forslår – og naboafdelinger.

7. Valg af kandidater til afdelingsbestyrelse og kritisk revisor

Der var ikke kampvalg. Bestyrelsen består af Clark Pratt, Kim Mariegaard, Peter Bomholt, Else Andersen og Sara Lyng Ravn. Alf Theilgaard er kritisk revisor. Bestyrelsen vil konstituere sig ifm. næste bestyrelsesmøde ang. Kasserer og Kontaktperson.

8. Post til afdelingen og eventuelt

Der efterlyses støtte til Enhedslistens Kulturfestival. Drøftes i bestyrelse i marts.

Bilag:

Bestyrelsens beretning 2020

Regnskab 2020

Budget 2021

Arbejdsplan 2021