Medlemsmøde, 7.9. 2017

Medlemsmøde 7.9.2017

Referat fra medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, torsdag d. 7. september kl. 17.30 hos Clark Pratt, Næsholmvej 4, Asnæs (6 minutters gåtur fra Asnæs Station).

Til stede: Morten, Else, Merete, Kim, Søren, Peter, Thorkild, Alf & Clark
Torben deltager fra kl. 19.15
1. Velkomst og valg af referent
Peter mødeleder/Referent Alf​

2. Kort nyt fra
* medlemmer
– Merete; refererer fra et fælles fagligt møde vedr. velfærdsforringelser; Positiv at der er bred opbakning.
Kim; fælles annoncekampagne om Danmark for velfærd; landsdækkende møde den 4/10 for fællestillidsmænd; demonstration den 7/11.
Thorkild: Til møde hos Jakob Sølvhøj vedr. folkeskolen (efter reformen). Vi skal ikke nøjes med indsigelser, men gå efter markante ændringer. Fokus; kritik af Læringsmål – vigtigt ikke kun at interessere sig for delinteresser, fx inklusion, Thorkilds notat (sendt ud tidligere) er sat til debat. Omskriver pt. sit notat; det sendes til alle interesserede.
Peter: Ren Respekt (gruppe under 3F); arbejdsmiljø på hospitaler- vigtigt at støtte projektet.
* byrådet og udvalgene – Kim
Chefen for ældreområdet er pt. fritaget – det behandles som lukket punkt på Social- og Forebyggelsesudvalget.
Budget i fokus (på som punkt senere på mødet)
* regionsmøde, kurser, træf og seminarer – Kim, Peter, mfl.
Valgprogram til regionsvalget er vedtaget; bemærk forsiden med overskrifter vedr. mærkesager (en model vi kunne bruge)
Finn Sørensen: Vores nye rolle til Socialdemokratiet; hvad gør vi reelt efter et valg – hvem peger vi på som statsminister? Der er ikke mange andre muligheder end at gøre som sidst – at pege på en Socialdemokrat.
Kim: Har været til træf for byrådsmedlemmer; positiv oplevelse.
Peter: Sidder i Task force m. Finn Sørensen, Søren Kolstrup m. fl. vedr. at skabe større ressourcelighed mellem de forskellige kommuner; justering af den kommunale udligningsprocent (hæves fra 59 til 89)
* medlems status – Clark
3 nye medlemmer/ 1 medlem overflyttet til Kbh. (pt. 42 medlemmer)
* post til afdelingen – Clark

3. Beslutningspunkt 1: Valgforbund
Bestyrelsen har modtaget forespørgsel fra forskellige partier. Kim og Clark giver en kort orientering og redegørelse for forskellige modeller og overvejelser. Medlemsmødet beslutter om der skal gives mandat til at indgå aftaler,
Sidste gang, 2013; EL & SF
I år; Socialdemokratiet går formodentlig i valgforbund med DF
Endvidere bliver der et bredt borgerligt valgforbund
Alternativet har spurgt SF & EL om valgforbund; men vil gerne have et bredt med alle, der peger på Thomas Adelskov (dvs. Radikale, Soc. + DF)
Mødets beslutning: det optimale for os er SF & EL, men vi kan godt gå med til at Alternativet går med i et smalt valgforbund Alternativet; EL & SF

4. Beslutningspunkt 2: Budgetforlig
Mødet tager stilling til om EHL Odsherred skal indgå i budgetforliget om budgettet for 2018. Se de to bilag.
Kim gennemgår budgetaftalen. Der er ingen sociale nedskæringer, der er afsat midler til fornuftige indsatser. Kim anbefaler et ja.
Merete spørger til Jobcenteret; er der forbedringer her?
Clark udtrykker bekymringer vedr. hvordan midler til folkeskolen bruges (hvad siger lærerne?)
Thorkild fremhæver det interessante i, at folkeskolen skal tilføres midler; undervisningsmiljø er vigtigt – så her er der behov for en proces.
Peter; det er et typisk valgårsbudget – der er fokus på anlæg. Ikke meget indhold.
Alf; kan vi stemme ja, men udtrykke bekymring vedr. manglen på indhold (det ligner et anlægsbudget)?
Kim; budgetter er givet tænkt således at man ikke vil oprette jobs for puljemidler
I øvrigt er det første gang vi er med i optakten
Peter; Hvad har Arne (SF) fået ud af at bakke op om budgettet
Clark; ikke at sige ja rummer en frihed; men Arne har reelt fået sagt en del trods et ja.
Thorkild; der er ikke talt om styring; fokus på mere demokrati; den lokale leder skal ikke bare være en stråmand for byrådet. Tildelte midler burde kunne gives rådighedsret.
Kim argumenterer for at det kan være nyttigt at være i forligskredsen især efter situationen i Social- og forebyggelsesudvalget

– Et flertal på medlemsmødet stemmer ja til at vi går med i budgetforliget!

5. Beslutningspunkt 3: Principgodkendelse af valgprogram 2017
Se de to vedhæftede udgaver som Peter har samlet og redigeret i (tak!)
Programmet vedtages; det tilrettes på korrekturniveau
– Rettelser til Peter senest søndag den 10/9 kl. kl. 22.00
Enighed om at vi bør bestræbe os på mere konkrete anvisninger i læserbreve, debatter etc.

6. Praktiske punkter til valgkampagne, herunder:
* Kandidaterne underskriver kandidatliste (alle kandidater skal deltage)
* valgmøder vi kender indtil nu/hvem tager hvilke møder (vi fordeler møder indtil næste medlemsmøde)
Clark gennemgår overordnet plan. Tilføjelser bl.a.:
Vedr. Folkemødet: Clark, Søren & Kim er med som praktiske medhjælpere v. opstilling
Vedr. Konference “Klima, miljø” – vi spørger Søren Egge Rasmussen
FOAs politiske topmøde; Slynge m.fl. deltager
Naturfredningsforening
13/11 Hørve: Odsherreds Forkant; Kim deltager
FOF; vi melder afbud

Clark revidere planen; og sender den ud
* erfaringer fra 4 år i byrådet
Udsættes
*hvornår og hvor tager vi gruppebillede?

7. Plan for aktivisme i de næste måneder, herunder gadearbejde, begivenheder, de sociale medier, debatindlæg og læserbreve
Bl. andet er vores næste møde et offentligt temamøde med Ibrahim Benli (som er redaktør af det dansk-kurdiske tidsskrift Nudem.dk og folketingskandidat for Enhedslisten) og Søren Søndergaard (som er talsperson for Enhedslistens Kurdistan-solidaritetsgruppe og folketingsmedlem) med overskrift KURDERNE – ET FOLK UDEN LAND og med undertitlen: foredrag og lysbilleder om kurdernes situation før og nu. Mødet er i Aksen i Asnæs, kl. 19, mandag d. 18. september.
Husk at invitere via Facebook (temamødet)

8. Evt.
Intet at bemærke.