Bestyrelsesmøde 26.11. 2012

Til stede: Kim, Peter P og Thorkild

Bestyrelsesmedlemmers rejseaktiviteter
En del af bestyrelsens medlemmer er bortrejst i skiftende perioder vinteren over. Derfor her en lille oversigt over, hvornår de forskellige er væk. Thorkild er bortrejst fra 28. november til 28. januar. Alf er bortrejst hele december. Peter P er bortrejst fra 5. januar til midten af februar. Og Peter H er måske bortrejst hele februar.
Det betyder, at bestyrelsen først vil kunne være fuldtallig til marts. I december vil vi være Kim, Peter H og Peter P. I januar vil vi være Kim, Alf, Peter H. Og i februar Kim, Thorkild og Alf.

Evaluering af medlemsmødet 13. november.
Kim synes, det vil være en god idé, at bestyrelsen evaluerer vores medlemsmøder efter deres af-holdelse. Hvad gik godt og hvad gik skidt på mødet ?
Kim lagde selv ud med sin vurdering af medlemsmødet d. 13. november: Mødets første del (om finanslovsforliget gik godt, da alle mødedeltagere kom til orde og fremlagde deres mening. Det viste, at holdningerne i afdelingen spænder bredt. Men derefter løb tiden fra os – og de sidste punkter måtte hastes igennem – selvom vi først sluttede 22.20 – så bl.a. Peter P. og Clark ikke fik fortalt så meget om de ting, de havde deltaget i siden sidst. Det var utilfredsstillende.
Peter P fandt det også negativt, at der ikke var blevet så meget tid til at behandle de sidste punkter. Thorkild mente ikke, det var et problem at tidsplanen var skredet.

Mødekultur
I sammenhæng med forrige punkt blev det besluttet, at bestyrelsen inden fremtidige medlems-møder sammen fastlægger medlemsmødets indhold og form – herunder hvad vi vil med de enkelte punkter, og hvor lang tid der anvendes til hvert punkt. Det er også vigtigt i starten af hvert møde at få udpeget en dirigent og en referent (det er svært at udfylde begge funktioner, samtidig med også at deltage i diskussionerne). Selvom vi lægger det ud til mødedeltagerne at udpege dirigent og referent, vil det være klogt, hvis bestyrelsen har et par forslag i baghånden.

Planlægning af medlemsmøde 11. december
Det overordnede tema for mødet d. 11.12. er programdiskussionen. Og det er vist nok til at fylde det meste af mødet. Kun suppleret med punktet “Siden sidst”
Vi tager udgangspunkt i den række af spørgsmål, som skrivegruppen har opstillet i novembernum-meret af Rød+Grøn. Afhængig af antal mødedeltagere vil vi i grupper arbejde med at besvare de forskellige spørgsmål. Slutproduktet skulle gerne blive et dokument med afdelingens bud på pro-gramdiskussionen, som vi kan sende videre til skrivegruppen. I indkaldelsen til medlemsmøde op-fordres alle til at sende deres svar på spørgsmålene – også selvom de ikke kan komme til mødet.
Kim har for at lette overskueligheden lavet en indholdsfortegnelse til Principprogrammet. Denne vil dog først blive fremlagt på medlemsmødet. Da det viste sig, at indholdsfortegnelsen nemt flytter fokus fra diskussion af programmets indhold til en diskussion af afsnittenes overskrifter.

Arbejdet med byrådsopstilling
På medlemsmødet i november besluttede vi, at vores spidskandidater skal vælges på et særligt møde om det i slutningen af februar – der skal helst udpeges de 2-3 øverste kandidater. Bestyrelsen fastlagde dette møde til afholdelse søndag d. 24. februar kl. 13-17.
Medlemsmødet opfordrede bestyrelsen til at ringe rundt til alle medlemmer for at snakke opstilling og byrådsvalg med dem. Vi besluttede, at bestyrelsen vil tage fat på dette arbejde i sidste halvdel af januar. Inden rundringningen vil bestyrelsen arbejde på et fælles “interview-skema”, så vi får snakket med alle om de samme emner. Det vil også være en god idé først at sende en mail om, at vi vil ringe rundt om valget.

Thorkild havde været til kommunalpolitisk seminar i El – på Christiansborg d. 28.10.12. Herfra bragte han følgende ideer med hjem:

 • Ringe rundt til alle medlemmer (Spørger: Vil du lade dig opstille? Vil du lade dig vælge?)
 • Tage som samlet gruppe ind og følge et rådhusmøde
 • Et valg indebærer ikke, at man kører solo. Man betinger sig et arbejdsnetværk på 2 – 5 personer.
 • Man tager ikke alle opgaver på sig i byrådet. Man udvælger et speciale – eller kærneområde.
 • Derudover kan man som lille parti vælge i princippet at sige nej til alt. Og så være konstruktiv på særlige lokalt forankrede sager.
 • Man kan aftale orlov i fx 3 mdr. om året.

Blandt andet på denne baggrund havde Thorkild og Alf nået frem til følgende, som af Thorkild også blev fremlagt på medlemsmødet 13. november:

Vi har 9 temaområder/indsatsområder

 • Præsenteres & anbefales
 • Infostress skal undgås; der skal fokuseres
 • Vi prioriterer og ender med 3-4 indsatsområder for at blive handledygtige
 • Strategi udarbejdes; få punkter og hvad gør vi så ved dem (jf. Arbejdsskabelon; Princip(situations beskrivelse – og hvor er Enhedslisten i forhold til dette) – Fordi(med begrundelse) – Ved at(hvad vil vi konkret pege på i Odsherred) – Handling (konkrete løsningsforslag)
 • Arbejdsplan: Foråret 2013 må afklare/løse ovennævnte
 • Vi prioriterer og perspektiverer; vi kan ikke alt – vi må udvælge hovedområder og hvad nytter det.

Ansøgning om økonomisk støtte
Vi har modtaget en ansøgning om økonomisk støtte fra organisationen “Skifergas Nej Tak” – en forholdsvis ny græsrodsbevægelse, som bekæmper de prøveboringer efter skifergas, som snart går i gang i Nordjylland. Organisationen søger om støtte til trykning af flyers og afholdelse af informationsmøder. Trods sympati for sagen blev der ikke i denne bevilget støtte fra EL Odsherred.

Fremtidige klummer
Efter sin sidste klumme, som fyldte dobbelt så meget som den måtte (max. 400 ord) havde Thorkild haft en snak med Nordvestnyts debatredaktør. Og var efter den snak overbevist om, at det bedste er at skrive kort og klart. I stedet for at skrive en lang artikel, som ingen læser, er det bedre at skrive flere korte artikler med kontante budskaber.

Selvom han er bortrejst de næste par måneder, vil Thorkild sende os klummer, hvis han får en god idé. Men han vil ikke bindes op på det.
Vores næste klumme skal i avisen d. 10 december – og vil blive skrevet af Merete H. Vi ved endnu ikke, hvornår januar-klummen skal leveres – og hvem der skriver den. Men der var enighed om, at det er vigtigt fortsat at fokusere på dagpengeproblemet. Men ellers bestræbe os på at være aktuelle i vores kommentarer.

Kanalhusene
Byrådet og Klima-og Miljøudvalget har flere gange diskuteret ændring af lokalplanen for Kanalhu-sene i Nykøbing. For at ændre bopælspligten på husene – så de kan sælges som ferielejligheder. Spørgsmålet skulle endnu engang behandles på byrådsmødet 27. november (punktet blev dog ikke behandlet på byrådsmødet, men ændring af lokalplanen kommer nu i høring).
Vi havde en kort diskussion om, hvorvidt vi kunne finde alternative anvendelsesmuligheder for Kanalhusene (som jo nu er samfundsejendom, da de efter Roskilde Banks krak er overtaget af Finansiel Stabilitet). Vi diskuterede også, om det nu var så slemt, at husene blev ferielejligheder, hvis det kunne redde dem fra forfaldet ved fortsat at stå tomme.
Bestyrelsen nåede ikke frem til nogen egentlig konklusion. Men vi vil holde øje med udviklingen og fortsat dikskutere spøgsmålet i bestyrelsen.

Skolepolitik
Vi havde en kort snak om de ændringer af skolestrukturen, der er lagt op til. Det blev understreget, at det er vigtigt at følge, hvad der måtte komme fra det nye skolestruktur-udvalg. Og at det er vigtigt, at vi udvikler alternative bud.

1. maj
Vi diskuterede den hidtidige udvikling omkring 1. maj forberedelsen. Herunder redegjorde Kim for, hvad Kultursol er for en størrelse. Og det historiske forløb, som har ført frem til det, der er nu.
Diskussionen af 1. maj kom vidt omkring – og var bl.a. også omkring, hvorvidt vi kunne havne i en situation, hvor vi må trække os fra 1. maj. Der kom ingen konklusion på dette – men der var enighed om, at en sådan beslutning skulle træffes af et medlemsmøde.