Generalforsamling 1.3. 2016

Referat af Generalforsamling og delegeretvalg, Aktivitetscenteret, Nykøbing Sj. den 1/3 2016

Til stede: Søren, Thorkild, Clark, Peter, Torben, Kim, Alf

1) Valg af dirigent og referent
Referent: Alf
Ordstyrer: Peter

2) Bestyrelsens beretning inklusiv Byrådsgruppens beretning
Bestyrelsens beretning: Clark præsenterer beretningen
Byrådsgruppens beretning: Kim præsenterer beretningen

3) Godkendelse af det reviderede regnskab.
Torben fremlægger regnskabet; der spørges til nogle tekniske detaljer i forhold til opsætning af aktiver og passiver. Det reviderede regnskab godkendes foreløbigt.

4) Godkendelse af budget for det kommende år
Budgettet fremlægges. Der spørges til størrelsen af overskuddet; vi bør forholde os til, hvad midlerne/overskuddet kan bruges til. Støtte til andre organisationer kan øges, men vi bør også sikre, at vi har midler til valgkamp (det kan tydeliggøres i budgettet, at vi opererer med årlige hensættelser til valgkamp). Valgkampsmidler opføres som reservekapital. Budgettet godkendes foreløbigt.

5) Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
Der er ikke indkommet forslag.
Arbejdsplan for det kommende år; det vedtages at vi fremrykker mødet om flygtninge, så det kommer på før sommerferien. Til dette møde vil det være oplagt at invitere andre – fx flygtninge og/eller venskabsforeninger (det arrangeres som åbent møde maj eller juni)
EU-temamøde i april (evt. med paneldebat)
Arbejdsplan vedtages med ovennævnte ændringer

6) Valg af afdelingsbestyrelse og kritisk revisor
Den nuværende bestyrelse fortsætter.

Merete genvælges som kritisk revisor

7) Valg af delegerede og suppleanter til årsmødet 2016 (holdes i pinseferien 14.-16.)
Kim og Clark vælges som afdelingens delegerede. Torben og Søren vælges som suppleanter.

8) Eventuelt
“Åbne bestyrelsesmøder” – det vedtages at vi fastholder strukturen; at alle medlemmer kan deltage med taleret på bestyrelsesmøderne.

UTA-udvalget; Thorkild spørger til hvad der reelt forventes af baggrundsgruppen? Kim ønsker at baggrundsgruppen fungerer som en enhed, der følger dagsordener for den kommunalt nedsatte gruppe (et tværgående udvalg), og giver indspark til Kim, der sidder i UTA-udvalget.
Baggrundsgruppen (Alf, Clark & Thorkild) bør arbejde konkret (via dagsordener som støtte), men bør også have fokus på det bredere skolepolitiske sigte. Begge dele er principielt en og samme sag.

Peter efterspørger flere aktioner – mere synlighed på det offensive plan.
Thorkild opfordrer til cafemøder eller møder på institutioner
“Hvordan kommer vi ud over rampen?” – oplagt tema for et kommende møde.

Bilag:

Bestyrelsens beretning 2015

Byrådsberetning 2015

Regnskab 2015

Arbejdsplan 2016

Budget 2016