Medlemsmøde, 11.12. 2014

Medlemsmøde 11. december 2014

Referatvaf kombineret bestyrelsesmøde, medlemsmøde og julefrokost i Enhedslisten Odsherred.

Til stede: Pia, Torben, Peter B., Clark, Thorkild & Alf
Afbud: Kim, Merete

Dagsorden:

1) Seneste nyt fra Byrådet:
Handicaprådet; sagen med handicaptransport, der skaber forsinkelser i den daglige drift har fyldt meget. Rådet opfatter, at der er gjort meget for at løse problemet. Torben har i rådet påpeget, at man bør kunne finde brugbare løsninger, så handicappede reelt er sidestillet med øvrige passager. En svensk model med tekniske løsninger bør undersøges (det vil EL arbejde for). Som det er nu er det en uheldig administrativ beslutning. Bør bringes op i Movia-sammenhæng. Evt. kan sagen drøftes med Dansk Handicapråd. (Tages op på næstkommende bestyrelsesmøde)
Social- & sundhedsområdet; Torben har været med på hjemmehjælpertur – en rystende oplevelse med indtryk af hverdagens tidspres for hjemmehjælpere. Alt skal måles. Tilfredshedsundersøgelse blandt ældre viser ok, men hvad med hjemmehjælper APV (arbejdspladsvurdering)? – den mangler tilsyneladende. Hjemmehjælperne kunne fokusere på at synliggøre det, de ikke når. Og ikke kun dokumentere det, de når. Men problemet skal naturligvis løses politisk (det bør være EL-politik).

2) Næste byrådsmøde
Kim er tilbage igen efter orlov (pr. 15/12) Skypemøde søndag d. 14/12
Næste best/medlemsmøde; 7/1 2015.
I februar den 4/2 (best/medl)
Prostitutionskonference den 10/1 2015

3) Nyt fra Regionen
Peter har deltaget i møde; her orienteres om hvad der sker i Regionsrådet (Sygehusområdet primært) – fokus på sengepladsproblematik (der bliver færre på sygehusene)
Samarbejde om turisme; en yderligere kommercialisering af turisme. Privatisering/eller firmaer, der kører som private.
Valgsamarbejde; her er der begyndende sonderinger (Eva Flyvholm tovholder)
Regionssekretær; der kommer et stillingsopslag snarest.

4) Evt.
Julefrokost!!

Ref; Alf