Medlemsmøde, 7.1. 2016

Medlemsmøde, 7.1. 2016

Til stede: Clark, Torben, Peter, Alf, Kamilla
+ Jan Rasmussen, lærer på Bobjergskolen i Asnæs, indbudt i forbindelse med punkt 6 om uddannelse
Afbud fra Kim & Merete

1. Velkomst og valg af dirigent og referent

2. Nyt fra medlemmerne, kort nyt fra bestyrelsesmødet
Kamilla spørger til hvilken procedure der er i forhold til nye medlemmer af lokalafdelingen.
Clark orienterer om at vi kontakter nye medlemmer pr. mail & telefon – og at vi gerne vil pege på aktiviteter, der kunne være relevante at deltage i som nyt medlem.

Fra bestyrelsesmødet: Punkt på et kommende møde om hvad vi som afdeling kan/bør støtte via evt. økonomisk overskud i afdelingen.

3. Hvordan mobiliserer vi vores medlemmer? Hvordan sikrer vi os en kandidatliste om 14 måneder? – diskussion

Udsættes til næste møde

4. Skal vi deltage i 1. maj 2016 med SF og S?
Enighed om at det er en god ide at deltage. Clark tovholder
Alf & Kamilla må prøve at få arrangementet synliggjort på Odsherreds Gymnasium, så vi kan få flere unge med.

5. Energiplanen for Odsherred – Peter, Clark
Clark; Vigtig med konkret viden – endvidere vigtigt at være positive – det er fint at der opereres med en energiplan. Til gengæld må planen gerne udfordres med fokus på langsigtet bæredygtighed (biogas er bedre end halm)
Peter supplerer med at halm ikke er bæredygtig – det bør være vores fokuspunkt.
I øvrigt rummer kommunens energiplan mange fornuftige forhold.
Torben problematiserer at der ikke umiddelbart er sat penge af.
Peter & Torben skriver udkast til høringssvar

6. TEMA: Enhedslisten og Uddannelse, herunder UTA2 og visioner for skolerne i Odsherred – Thorkild og Alf

Jan Rasmussen om skolevirkeligheden i Odsherred nu & her:
Notat om situationen i folkeskolen lokalt uddelt på mødet
Peger på følgende problemfelter:
Manglende dialog, der er sneget en angst ind i forhold til hvad en ansat må sige & mene. Fagcenteret bliver for styrende.
Inklusion – også her mangler dialogen. Det bliver en klassesag (elever placeres typisk hvor de aldersmæssigt hører hjemme); ikke en skolesag.
Vedr. valghold Her mangler tid til at overveje, hvad der ville være ideelt; men det ender med det kendte. Der er for mange blokeringer fx ved at gøre valghold til noget, der varer 3 år. Det er ikke fleksibelt.
Hvad har vi mistet: Beslutningsprocessen er blevet tung, afdemokratisering hæmmer engagementet hos den enkelte. Mange lærere underviser alene – modsat hensigten.
Mange vikarer, mange nyansatte, der ikke bliver ordentligt modtaget.
Tillid er mødt af mistillid via ny lønaftale. Tilliden er ikke genoprettet.

Alf om UTA & uddannelsespolitik:
Kommenterer kort det almene problem i forhold til enhver skoledebat mellem real- og idealpolitik. Fokus for UTA er sympatisk, men er meget fokuseret på ydre omstændigheder (hvad gør vi ved frafaldene?), men mindre fokus på de indre strukturer for hvorfor det ikke fungerer optimalt i uddannelsessystemet lokalt.
Herefter debat om strategi for deltagelse i UTA-udvalget
Clark; Linjefagsproblematik kan bruges som eksempel på en uhensigtsmæssig måde at drive overbygningsskole på: UTA-udvalget burde sendes på skolebesøg for at komme i dialog med lærerne (ikke med lederne) – det kunne være Kims indspark i udvalget.
Peter; Arbejdsmiljø er en væsentlig faktor.

7. Kommende aktiviteter og praktiske aftaler
Landdistriktsseminar i Jyderup d. 17. januar.
KOKO16 Komunalpolitisk konference 30/31 januar

8. Evt.

Vores februarmøde er d. 9. februar i Nykøbing kl. 19.30 og er et temamøde med FT-medlem Christian Juhl om verdens brændpunkter.