Bestyrelsesmøde 28.11. 2013

Til stede: Torben, Clark, Helen, Thorkild, Jakob (nyt medlem), Peter H., Peter B.. Kim & Alf

1) Dirigent og referent
Dirigent:Clark

Referent: Alf

2)Evaluering af valgkamp/valgaftenen:
Det påpegedes, at vi savnede en art styringsgruppe, der kan udvikle strategi for valgkampen og dagligt justere indsatsområderne.

Samlet set blev valgkampen udøvet af en ret snæver kreds. Vi lykkedes ikke med at få hele medlemsskaren i spil.

Folderen god; men manglede et afsnit om kulturpolitik.

Flere deltagere (fra EL) til hvert valgmøde ville være en stor fordel; vi kan dermed i højere grad styre debatten.

Rigtig godt at vi var mange medlemmer med til valgaftenen.

3)Forberedelse af konstituerende byrådsmøde – udvalg, råd og nævn, herunder det videre arbejde med skolepolitik.
Principielt udramatisk, da aftaler er truffet på forhånd
Social- & forebyggelsesudvalg (Kim medlem)
Klima- & miljøudvalg (Kim næstformand)
Mht. råd & nævn; her har vi indsendt vores ønsker; men det vi får er:
Stedfortræder i Brugerråd Nord/Skov- & Naturstyrelsen (Clark)
Bestyrelsespost; Ungdomsboligforeningen i Asnæs (Clark)
En plads i Handicaprådet (Kim, stedfortræder Torben)
Stedfortræder i KARA / Noveren (Kim)
Plads i Movia Repræsentantskab (Kim)
Vi skal(kan) udpege folk til Domsmandsliste

Endvidere (Thorkild) (senere, når byrådsperioden er i gang), kan vi bringe forslag om et udviklingsudvalg vedr. visioner osv.)

4)Møderne fremover; herunder organisering af arbejdsgrupper (forslag v. Peter B.)

Etablering af arbejdsgrupper/baggrundsgrupper i forhold til Kims udvalgsposter, samt stadig skolestrukturarbejdsgruppe. Endvidere mulighed for ad hoc arbejdsgrupper. Møderne tilrettelægges i klar overensstemmelse med byrådsmøderne.

Baggrundsgrupper: (navne i parentes spørges, da de ikke var til stede på mødet)
Klima- & miljø baggrundsgruppe: Peter B., Jakob & Torben (& Stine)
Social- & forebyggelsesudvalg: Helen (& Merete)
Skoleområdet: Alf, Clark, Thorkild

Sparringsgruppe: Clark, Peter B.

I øvrigt skal vi huske at medlemsmøder ikke kun kommer til at handle om byrådsarbejdet; der skal også være plads til bredere initiativer. Endvidere også fokus på temamøder.

Bestyrelsesmøder holdes stadig som åbne, men vi vender tilbage til bestyrelsesmøder som konkret mødeforberedelse.

5)Kommunikation fremover:
Hjemmesiden; skal den gøres til debatside; frarådes – men oplagt som Facebook aktivitet.

Kommunikationsgruppe nedsættes: Peter H., Thorkild

Indbyrdes kommunikation; der opfordres til kontant & kortfattet, samt målrettet kommunikationsform.

Kan der kobles en mailadvisering til, når der er nyt på hjemmesiden? (det undersøges!)

Vi skal passe på med at udfolde diskussioner på mail “kun”, her er møder af & til nødvendige for at konkludere – og korte debatten af. Det kan være svært at styre processen via mail. Det kræver en “tovholder”.

Den gruppe, der påbegynder noget, afslutter det også (og har således kompetencen!).

Husk at tydeliggøre, hvad der ønskes, når der rundsendes

6)Fordeling af administrative opgaver, herunder kasserer og webmaster
Clark er nu kontaktperson (valgt på generalforsamlingen i oktober)
Kasserer: Det er ikke heldigt at Kim, som medlem af byrådet, varetager posten. Der vælges en ny!
Webmaster: Kan være en uden for bestyrelsen.

– Begge poster besættes på næstkommende bestyrelsesmøde(kassereren)/

– medlemsmøde(webmaster).

7)Evt.
Henvendelse fra Researchskollektivet Redox
Peter B. sender et par artikler vedr. Enhedslistens situation som kommuneaktive, samt en om landdistriktsudvikling.
Kim deltager i seminar i Roskilde for nye byrådsmedlemmer

Henvendelse fra Landskontoret om mulighed for møde om Finansloven & Enhedslistens rolle. Kunne afholdes sammen Holbæk.

Udtalelse om Finansloven til næste medlemsmøde (Peter H.)