Bestyrelsesmøde 23.10. 2012

Deltagere: Peter H, Peter P, Thorkild og Kim

Konstituering af bestyrelsen
Kim fortsætter som kontaktperson – og kasserer samt webmaster

Demokratiaften i Asnæs 6. november
De Radikale i Odsherred har nu sendt mere ud om demokratimødet i Asnæs 6. november. Selvom datoen har været kendt længe, var der enighed om, at det er med meget kort varsel, vi får mere information om indholdet. Det giver ikke særlig meget tid til at få medlemmer m.fl. til at møde frem.
At gøre mødet til en succes vil derfor vil derfor nødvendiggøre fuld knald på reklame via medlemsmail, opringninger, facebook m.m. Hvis det kun bliver os og radikale – eller nogle få allerede aktive er det ikke meget bevendt.
Desuden skal der til de radikale lyde en opfordring til at fortælle mere om Lars Bo Kaspersen i mødeindkaldelsen: hvem han er/hvad han kan – og hvad lokale aktive kan få ud af at deltage.
DF har allerede meldt fra (pga. af andre møder samme dag) – hvordan har andre partier meldt tilbage ?

Medlemsmøde 13. november
Medlemsmødet 13. november kommer til at køre ad to spor. Dels et idéværksted om dagpengekampagne (hvad kan vi arrangere lokalt, ideer til lokale aktioner). Dels en diskussion af vores opstilling til byrådsvalg (hvordan kommer vi videre med at lave et program, hvordan kommer vi tættere på at få udpeget en spidskandidat og en nr. 2 på vores medlemsmøde til januar, hvordan får vi flere kvinder på banen som kanididater. Thorkild og Alf laver et oplæg, hvor de ridser vores arbejde hidtil op).

Ekstra medlemsmøde i december ???
Oprindelig har vi holdt december måned mødefri. Men EL’s hovedbestyrelsen vedtog på sit møde i oktober “køreplaner” for 2 vigtige medlemsdebatter – programdiskussion og opstilling til EU-parlamentsvalget i 2014. Første del af programdiskussionen er planlagt til at finde sted før jul (2. del kommer i foråret). Vi bliver derfor nødt til at holde et ekstra møde i december. Datoen blev fastlagt til tirsdag d. 11. december.

Foreløbig planlægning af efterårets og forårets medlemsmøder
Tiden frem til årsmødet i bededagsferien vil mange af vores medlemsmøder dreje sig om temaer, som kommer op på årsmødet. Men frem til november 2013 vil vores møder også være meget præget af kommunalvalget næste år. Vi planlagde indtil videre møderne frem til årsmødet (så godt som muligt) med et-to temaer pr. møde:
– 13. November: Dagpengekampagne/Byrådsvalg)
– 11. December: Programdiskussion I
– 8. Januar: Byrådsvalg, valg af spidskandidater (1 og 2)
– 12. Februar: Diskussion af hovedforslag til årsmødet / diskussion af opstilling til EU-parlamentet
– 12. Marts: Programdiskussion II/EU diskussion
– 8. April: Årsmødeforberedelse og urafstemninger om EU og spidskandidater til folketingsvalg samt delegeretvalg til årsmødet 26.-28. april (bemærk dette møde holdes en mandag)

Byrådsvalg – spidskandidat. Hvordan kommer vi videre ?
Tages op på medlemsmødet i november. Thorkild og Alf laver et oplæg, om hvor langt vi er – og hvordan i løbet af et par måneder kan få valgt spidskandidater og hvordan vi får skrevet program frem mod sommerferien. Se også planlægningen af mødet i november.

Kommunalpolitisk seminar 28. oktober – hvem deltager ?
Der afholdes seminar for kommunalpolitisk interesserede søndag 28. oktober på Christiansborg. Her skal blandt andet tales om fælles fokuspunkter for hele landet. Thorkild vil gerne deltage for afdelingen. Thorkild sørger selv for tilmeldingen. Hvis der er mødegebyr betaler afdelingen.

Klummer
Vi skulle have haft en klumme i Nordvestnyt mandag d. 22.10. Thorkild sendte den til debat-redaktionen sammen med den sidste septemberklumme – men det har de tilsyneladende glemt. Thorkild kontakter debatredaktøren for at høre, hvad der er sket. Vores næste klumme er den 15.11. – den vil Thorkild også godt påtage sig at skrive.

Frikommune-forsøg
Odsherred har søgt indenrigsministeriet om tilladelse til et par frikommune-projekter mere – at fritage Vig-festival for byggesagsgebyr og et projekt (sammen med lærerforeningen) om at ansætte nyuddannnede, uerfarne lærere som ekstralærere på kommunens skoler med kun dagpenge i løn. Vi diskuterede begge disse forslag. Og der var ikke den store begejstri ng for nogen af dem. Især ikke det sidste som kunne ende med rent løntrykkeri –selvom målet (at give nye lærere mere erfaringer) er sympatisk.

Valgforberedelse (plakater, plader m.m.)
Hvis nu finanslovforhandlingerne går helt i hårdknude og der udskrives valg – hvordan gør vi os så klar til en hurtig valgkamp ?
Vi har i denne uge modtaget 120 plakater, der kan anvendes som valgplakater (En enkel plakat med Ø-logoet). Men har vi plader til at klæbe dem på ? Ved valget i 2011 gik en del plader tabt. Så vi skal have styr på, hvor mange brugbare plader vi har tilbage. Og behovet for at indkøbet nye plader. Vi skal sørge for at købe en bedre kvalitet af plader denne gang. Kim prøver at få styr på, hvor vores plader opbevares nu – og hvor mange, der stadig kan bruges. Peter P vil forhøre sig om alternative materialer. Peter H vil forhøre sig hos tyske venner, om hvad de gør. Og Kim forhører sig via Torben om mulighederne for indkøb af nye lokalt.
Selvom der ikke udskrives FT-valg nu, skal vi bruge plakater næste år i oktober/november.

Dagpengekampagne – uddeling af flyers og andre aktiviteter
Vi har stadig flyers til uddeling om dagpengekampagnen (Ret til arbejde – Ret til Tryghed). Vi vil prøve, at samle folk til en uddeling lørdag d. 3. november. (Hvordan ser det ud med det efter Akutjobpakke 2 ?)

Evt.
Thorkild er bortrejst hele december og januar måneder. Peter H er heller ikke sikker på, hvor meget han kan deltage i december.

Den nyvalgte bestyrelse godkendte nedenstående om bestyrelsen rolle, som stammer fra den tidligere bestyrelse:

Bestyrelsens rolle er først og fremmest at koordinere medlemsmøderne – også længere frem end det næste. Det vil sige:

a) bestyrelsen er en arbejdsgruppe – gerne suppleret med andre medlemmer – som undersøger og researcher på lokale/aktuelle emner. Bestyrelsens møder er åbne;
b) bestyrelsen kommer med udspil til medlemsmøderne;
c) bestyrelsen kommer med eksterne udspil, fx i form af læserbreve, klummer eller lignende.
d) bestyrelsen sørger for at kommunikere vores politik ud fx via vores hjemmeside
e) bestyrelsen lægger en strategi for, hvordan vi når frem til det, vi gerne vil.

Vi vil forsøge at følge situationen kommunalt via kommunens annoncer og avisomtaler. Hvornår er der dialogmøder om det ene eller andet. Er der nogen fra bestyrelsen, som kan deltage – eller kan vi opfordre andre medlemmer til at deltage og holde oplæg senere på medlemsmøder ? Vi skal også prøve at gøre opmærksom på vores synspunkter via læserbreve m.m.