Referat af Medlemsmøde 10.2.22 kl. 19.30 (virtuelt)

Deltagere: Kim, Peter, Clark, Alf, Slynge, Amalie og Vagn

Afbud: Merete

Dirigent: Peter

Referent: Kim

Byrådsarbejdet

Amalie fortalte om sin første tid i byrådet. Amalie er blevet medlem af økonomiudvalget. Og er derudover blandt også blevet medlem af Geopark Odsherreds bestyrelse, Integrationsrådets følgegruppe og styregruppen for folkemødet i Odsherred, som afholdes i september.  Der bliver muligvis også en plads til Ø i §17.4-udvalget om Grøn Udvikling

Arbejdet i det nye byråd er kun så småt ved at komme igang. Enhedslisten stiller på et kommende økonomiudvalgsmøde forslag om en intern CO2-afgift. Forslaget ser ud til at kunne finde flertal. Ellers ser det udgik at råderumsdrøftelser vil komme til at fylde meget de kommende måneder.

Vi har diskussioner i gang med S og SF om det fremtidige samarbejde i byrådets oppositionsgruppe. Der snakkes om at formulere nogle pejlemærker, som vi kan enes om at arbejde sammen om at fremme. Det kunne være omkring placering af vindmøller, udtagning af lavbundsarealer fra dyrkning, skovrejsning og klimaplan generelt.

Det blev diskuteret om afdelingen skal have et nyhedsbrev. Punktet tages på generalforsamlingen 26. Marts.

Årsmødet

Kim orienterede om temaer og frister i forbindelse med Enhedslistens Årsmøde, som holdes i Valby i bededagsferien (13.15. Maj). Blandt andet blev der gjort opmærksom på at sidste frist for at stille forslag til årsmødet er 4. Marts. Hoveddebatten bliver om EU-politikken. Her foreligger allerede 3 hovedforslag.

Afdelingerne skal vælge delegerede (vi plejer at have 2) og suppleanter for disse i perioden 9. – 30. Marts. Det betyder at vores delegeretvalg og årsmødeforberedelse vil komme til at ske på vores generalforsamling 26. Marts.

Rusland/Ukraine-konflikten

Peter Bomholt lægger op til drøftelse af situationen og diskussion af EL’s stillingtagen hertil. Situationen omkring Ukraine udvikler sig hele tiden. Der er tendens til en oprustningsspiral, der må stoppes. Folketingsgruppens bud lige nu er at lægge vægt på forhandlinger. Men der åbnes også op for at der må lavessanktioner overfor Rusland, hvis landet bliver for agressiv. Der markeres dog også modstand mod amerikanske tropper på dansk jord (som regeringen lægger op til). SAP-erne i Enhedslisten lægger op til en mere internationalistisk mobilisering mod oprustningen. I vores diskussion var det også klart, at vi i i afdelingen var enige om ikke at “holde med” nogen af parterne. Men at ville bekæmpe oprustning fra begge sider. Den ukrainske befolkning må være det vigtigste

Skrot Budgetloven

Fagforeningsinitiativet Skrot Budgetloven (som tidligere hed Velfærdsalliancen) afholder demonstration 17. Marts ved KL i København (se begivenhed på facebook). Budgetloven lægger ret stramme rammer for kommunernes mulighed for bruge flere penge på velfærd. Derfor opfordres til at deltage i denne demonstration, hvis man har mulighed for det.

Folketingskandidat i Kalundborg-Odsherred-kredsen

Vi har kontaktet Kalundborg med opfordring til at vi sammen indstiller Amalie til fælles  folketingskandidat i kredsen. Kalundborg-afdelingen tager positivt imod forslaget – og vil tage det på deres medlemsmøde 15. Februar.

Der er egentlig ingen deadline for at vælge ft-kandidat. Det er er repræsentant i region Sjælland , som bestemmer listen. Men der plejer at være stor respekt om afdelingernes egne ønske.

Sluse ved Isefjordens munding

Efter stormen Malik og den efterfølgende stormflod har givet vind i sejlene til en fornyet debat om bygning af en sluse ved fjordmundingen for at lukke af for fremtidige oversvømmelser. Emnet har endnu ikke være diskuretvi byrådet. Men diskussionen kommer nok snart op, så det er vigtigt at finde ud af, hvad vi skal mene om det.

Amalie: stormflodssikring trods alt bedre en en sluseport.

Peter: også den vil påvirke isefjordens miljø, som lider i forvejen.

Alf: meget skal undersøges. Frygter at problemerne bare flyttes andre steder hen.

Kim: nej til bilbro ovenpå slusen. Sluseprojektet må ikke ødelægge naturen og biodiversiteten i Isefjorden.

Peter nævner Hjarbæk Fjord som et skræmmeeksempel. Hvor man først  lavede en sluse. Men lukkede op igen da konsekvenserne viste sig at være for store.

Eventuelt

Slynge (som sammen med Jeppe skal lægge hus til) efterlyste en nærmere planlægning af generalforsamlingen. Der blev nævnt mulighed at bestille mad udefra.

Amalie opfordrede alle medlemmer til at give hende inputs til byrådsarbejdet.

Vagn havde 3 forslag med til mødet: 1) en opfordring til alle om at støtte/blive medlem af netmediet Solidaritet, 2) på baggrund af vinter-OL at fremme støtte til naturligt idrætsliv på Grønland, 3) undersøge om der er nogen mulighed for at påvirke den olympiske komité til at fremme tidligere koloniers selvstændige deltagelse i OL.

De to sidste spørgsmål kan vi ikke gøre så meget ved lokalt. Vagn blev opfordret at at formulere en tekst til en henvendelse fra afdelingen til FTG (Christian Juhl/Søren Søndergård) om emnet. Opfordringen til at støtte solidaritet er hermed videregivet.

Næste møde bliver generalforsamlingen 26. Marts i Vig, hvor vi også skal markere 20 året for afdelingens oprettelse.