Bestyrelsesmøde 3.4. 2014

Deltagere: Clark, Peter B, Alf og Kim

1. Velkomst og valg af dirigent og referent (hhv Peter og Clark)

Hermed beslutningsreferat først. Der er mulighed kommentar og spørgsmål fra de øvrige medlemmer. Beslutninger er understreget og gengår, under de punkter, hvor de blev taget.

* Baggrundsgruppe medlemmer hver især opretter sig på politikerweb for at få dagsordener fra Odsherreds Kommune lige med det sammen.
* CP melder sig til at modtage og gennemgår for byrådet, for børn- og uddannelsesudvalg og for kultur- og oplysningsudvalg.
* Da dagsordener er klare 4 dage før (torsdagen før et tirsdag møde) skal baggrundsgruppe være klare søndag før et tirsdag møde til at holde et møde over skype.
*De medlemmer, som kan, bedes at komme som tilskuere til byrådsmøderne. Det aftales med Torben, at han kommer til så mange som muligt og er medlem af byrådsbaggrundsgruppe med Kim og Peter og Clark.
*CP færdiggør aftalerne omkring d. 28. april – Europaparlament medlemsseminar
*CP kontakter Bent H. og får orden på de 7 EP tilforordnede
*Vores møder i fremtiden: alle møder skal have en detaljerede dagsorden med specifikke punkter (ikke klumper), realistisk tid til hvert punkt og en, som har forberedt og fremlægger punkter
*Møder skal helst være timet til at slutte 21.30, med mulighed for at strække sig lidt over.
*De ordinære medlemsmøder skal have mere indhold og mindre procedure snak (men Kim er ikke helt enig – vores medlemmer skal vide hvordan ting er bygget op i EL og de demokratiske processer)
*Vi forpligter os til nogle temamøder, med kun ét punkt på dagsorden.
*Det ER byrådsarbejde som kommer til at sluge de mest af tiden i 2014 – det må vi acceptere!
*Vedr. post og orienteringspunkter – CP sender orienterende og spørgende e-mails videre til bestyrelsesmedlemmer. Clark agerer kun med sager (f.eks. støtte til Folkebevægelsen), hvis han får noget at før eller til bestyrelsesmødet.
*Clark skriver til Torben, at han skal overføre 500 kr. til Folkebevægelsen fra afdelingen.
*Alf henter nøglen mandag d. 14. fra 3F til vores møde tirsdag d. 22. april. Clark tager frugt med.

2. Hvordan får vi baggrundsgrupperne og sparring med vores byrådsmedlem til at fungere bedre?
Herunder bilag fra Kim
a) Hvordan følger baggrundsgrupper udvalgene, vi er i (Miljø og Klima, Social og Forebyggelse, Lokaldemokrati – samt Havneråd, Handicapråd og Movia)?
Alf – placering af bestyrelsesmøderne i forhold til hvornår dagsordenen er klar.
Peter – skype møder med maks. 4 deltager, fordi det er urealistisk at holde flere møder
Prioritering og klarhed omkring hvem laver hvad
CP – Kim kunne specialisere sig, videresende noget af arbejdet og hvis der ikke kommer noget fra baggrundsgrupper, så er der ikke noget at hæve frem til et møde
Kim – vi skal forholde os til alle områder, selv om vi prioritere – vi skal ikke hånes af dem fra S
Alf – vi skal ikke kunne styres/reagere på dagsorden, fordi vi har i virkeligheden lovet nogle større visioner i vores platform til valget
Peter – finde noget på dagsorden som gælder, og forpligte sig til at gennemgå det og sige noget fornuftigt; vi skal tænke os selv som en enelige socialistisk opposition. Vi skal gerne leve op til vores eget valgprogram og de “hvad mener vi” punkter på netforum. Vi kan hver især oprette os på politikerweb og få dagsordener lige med det sammen.
Kim – vi har vægtet til generalforsamling at sikre opbakning til byrådsmedlem – så skal vi ca. hver 3. måned evaluere vores baggrundsgruppe struktur
Kim – skype møder kan være en god idé, men der er stadig et problem at finde tid til det.
Peter – man får dagsorden 4 dage før og holder mødet to dage før (søndag aften) – det vedtager vi, både i forhold til udvalgs- og byrådsmøderne
Godt hvis Torben kunne følge med i skypemøder og være med som baggrundsgruppe for byrådsmøderne.
Byrådsbaggrundsgruppe – Torben, Clark, Peter B.
Social og forebyggelses – Merete, Pernille
Klima og miljø – Peter B. og Torben
Skole og uddannelse – Alf, Thorkild og Clark

b) Hvordan følger vi arbejdet i de udvalg, vi ikke er med i (Økonomiudvalg, Børn og Uddannelse, Kultur og Folkeoplysning, Arbejdsmarkeds – der har vi en fordel at Merete er med i lokalbeskæftigelsesråd)?​F.eks. at følge dagsordener for fagudvalgene og økonomiudvalg – vi kan ikke første reagere, når det/hvis det kommer op til byrådet.
CP melder sig til at kigge dagsordener i gennem for K og F og B og U udvalgene
Forretningsorden i forhold til at få punkter på byrådsdagsorden.
Ændringsforslag er bedre end kritikpunkterne – f.eks. nedsættelse af klassekvotienterne.
Vi skal også kunne samle støtte til ændringsforslag.
Peter B. – vent med læserbrevene indtil august.
Kim – Lyttemøderne –i forhold til arbejdsløse og kontanthjælpsmodtager – vent til september

c) Hvordan følger vi op på arbejdet i selve byrådet. Får formuleret politik og formuleret egne dagsordenforslag – eller ændringsforslag til udvalgenes indstillinger?
d) Hvordan sikrer vi, at byrådsarbejdet ikke sluger al energi og tid fra medlems- og bestyrelsesmøder?
Alf – det må gerne sluge det mest – det er mere vigtig end de andre ting.
Kim – det er godt at have medlemmer med til byrådsmøderne

e) Hvordan får vi oparbejdet kontakter til fagforeninger og græsrødder, foreninger? Hvordan får vi byrådsarbejdet forbundet med bevægelserne?
f) Hvordan får vi Torben kørt i stilling, så han umiddelbart kan indtræde som suppleant. (Var det en ide, at Torben deltager i så mange byrådsmøder som muligt ?)
Det tager Kim med Torben.
Kim har overdraget økonomi, Torben bedes deltage i byrådsbaggrundsgruppe og iagttage byrådsmøderne

g) Hvordan får vi arbejdet os igennem budgetprocessen så vi evt. kan stille med alternative?
pågår

* Praktisk omkring Torben som suppleant og omkring afdelingens økonomi v. Kim
Se f ovenfor

* Europaparlamentsvalg aktiviteter og ansvarsområder v. Clark ​
CP færdiggør aftalerne med Søren og Troels og Højskolen, Kalundborg og Holbæk og kommer med et oplæg til andre aktiviteterne til vores næste medlemsmøde; vores webside og EL på landsplan
CP kontakter Bent for at ordne de 7 EP tilforordnede
* Evaluering af forløbet omkring skolernes arbejdstidsforhandlinger
Til efterretning
* Hvordan skal vores møder være organiseret – opsamling af kommentarerne fra de sidste par måneder v. Clark
CP – beslutningspunkter og orienteringspunkter og tiderne på
Peter – Ikke for mange punkter – skal være realistisk og ordentligt
Må ikke gå forbi kl. 22 (helst regne med til 21.30)
Undgå procedure snak på medlemsmøder (men Kim er ikke helt enig – vores medlemmer skal vide hvordan ting er bygget op i EL og de demokratiske processer)
Kan vi få nogle temamøder på dagsorden – Alf.
Peter – et oplæg/ansvarsperson som har forberedt til hvert punkt. Ansvar fra de, som har været med til noget, f.eks. delegeretseminar.
Kim – pind det ud i underpunkter med tider på! Ikke store klumper, hvor man springer noget over.

3. Orienteringspunkter​
a) Nyt fra Byrådet v. Kim
b) Post til afdelingen, inkl. 1. maj opdatering v. Clark
Det vi ikke når, bliver sendt rundt til bestyrelse og Clark agerer kun, hvis han får noget at vide.
Clark skriver til Torben, at han skal overføre 500 kr. til Folkebevægelsen fra afdelingen.

4. Evt.

Alf henter nøglen mandag d. 14. fra 3F til vores møde tirsdag d. 22. april.