Medlemsmøde, 3.10. 2017

Medlemsmøde 3.10. 2017

Referat fra medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, tirsdag d. 3. oktober kl. 19.30 i Organisationernes Hus, Nykøbing, Sj.

Til stede: Clark, Thorkild, Alf, Torben A., Roushin, Torben R, Kim, Søren, Hans Jørgen, Peter, Barazani
Afbud fra Morten og Else, Sara og Jeppe, Merethe

1. Velkomst, evt. introduktion af nye medlemmer, valg af mødeleder og valg af referent​
Referent: Alf, Mødeleder: Clark
Velkommen til 2 nye medlemmer (Hans Jørgen & Torben A)

2. Kort nyt fra
* medlemmer
Hans Jørgen orienterer fra baggrundsgruppen vedr. retspolitik (Rune Lund, folketingsgruppen)
Thorkild orienterer fra baggrundsgruppen vedr. skolepolitiske forhold (Jakob Sølvhøj, folketingsgruppen)
* byrådet og udvalgene (Lundbeck-sag, TM-byggeriet i Rørvig)
Kim orienterer om Folkemødet; ca. 10 deltagere fra Enhedslisten – gode debatter
God repræsentation (Søren og Thorkild supplerer, enig i at Folkemødet fungerer godt)
TM-byggeri: I miljø og klima er der modtaget en anmodning om at lave en anden lokalplan byggeri i Rørvig. SF, EL & Venstre modsætter sig ændringen, da den strider mod de forudsætninger, der ligger i den oprindelige plan. Socialdemokratiet kunne have bragt den i Byrådet, men gjorde det ikke.
Det må forventes, at der kommer en ny anmodning.
Et andet problem er en landzone-byzone problematik
Det er en formel sag; ikke en indholdssag om hvem, der vil bygge hvad.
Lundbeck: Fabrikken ønsker at udvide, hvilket har afstedkommet protester fra lokalområdet. EL har støttet at sende sagen i høring.
Peter anfører, at der er et problem med den ønskede byggehøjde (ønsker 17 m modsat nu 10 m), da fabrikken ligger i et naturområde. Et andet problem omhandler risikozonen, som fabrikken kan rubriceres under.
EL stiller ændringsforslag; Peter skriver et udkast.
Torben R & Søren mener, at vi bør stemme nej i fald ændringsforslaget falder.

* regionsmøde – Peter
Intet at bemærke

* post til afdelingen
v. Clark:
Vi har modtaget opfordringer fra:
Revolutionens billeder (Sorø Kunstmuseum – udstilling i relation til russisk revolution 1917)
“Ren Respekt” (underskriftsindsamling)
Enhedslistens Velfærdskampagne
“Danmark for velfærd”- kampagne (tværgående sammensat af flere faggrupper)
Stumfilmkoncept/kampagnefilm for kandidater – tak til Else og Morten for et flot oplæg!

3. Vores forslag om at indføre borgerdrevne forslag i byrådet
Kim præsenterer forslag om at indføre en forsøgsordning på 3 år. Et borgerdrevnet forslag fremsættes af borgmesteren, hvis forslaget har underskrifter fra vælgere svarende til “prisen” på et mandat (ca. 725 stemmer)
Debat om det hensigtsmæssige i forslaget; det kan have slagside af populistisk art.
Det vægtes, at der er tale om en forsøgsordning. Ideen om at det kan sætte noget i gang i lokalsamfundet.
Thorkild anfører problemstillingen vedr. borger – brugeraspekt.

4. Konstitueringsforhandlinger – hvem repræsenterer os på valgaftenen og hvilket mandat har de?
Clark & Kim (ved to valgte skal de to valgte naturligvis deltage, men gerne med Kim med; selvom vi måske kun inviteres med 2 personer i konstituerings-forhandlingerne)
Ved seneste valg fik vi indføjet undtagelser vedr. økonomi og skolepolitik; vi bør overveje vores holdning i år.
Bestyrelsen har naturligt kompetencen som baggrundsgruppe på valgaftenen, men øvrige må gerne bidrage.

5. Praktisk omkring valget: gadeuddeling/husstandsomdeling, tilforordnede på valgdagen (6 stk, d. 21. november, kl. 7-22), hvem tager hvilke valgmøder, hvem er baggrundsgruppen for konstitueringsforhandlingerne
Valgmødekalender, der opdateres på ugebasis, sendes ud (Clark).
3000 folder er modtaget; plan/skema udarbejdes med henblik på udlevering de sidste 4 fredag/lørdage før valget.
Endvidere husstandsomdelinger i udvalgte områder
Læsebrevskampagne
Film på nettet (jf. stumfilmkoncept)
Reklame i Vig Bio
I øvrigt synlighed ved deltagelse i div. møder op til valget.
“Danmark for velfærd”; særlig indsats bør overvejes. Søren er koordinator.
Tilforordnede; liste udfyldes

6. Politisk strategi og visioner omkring valget – vores mærkesager, vores samarbejde med SF, vores syn på venstrefløjen i Odsherred og i Danmark, samt evaluering af valgmøderne op til nu
Stort punkt; det tages op på næste møde den 7/11, men det afgrænses til det lokale
Alle deltagende opfordres til at møde frem med kommentarer.

7. Evt.
Thorkild nævner skolestrukturen, der bør gentænkes. Her bør vi have fokus i den kommende periode.
Fokus for kommende indsats; økonomistyring via Moderniseringsstyrelsen, bygninger – Opfordres til at blive formuleret til et læserbrev.

Kontaktperson:
Clark Pratt, Næsholmvej 4a, 4550 Asnæs, tlf. 8171 3286