Medlemsmøde, 12.6. 2014

Medlemsmøde 12.6. 2014

Referat af kombineret bestyrelses- og medlemsmøde i Enhedslisten Odsherred, torsdag den 12/6 kl. 19.00-21.00 hos Clark, Asnæs

Til stede: Alf, Kim, Clark, Peter B, Stine, Torben, Bjarne, Pia & Pernille
Afbud fra: mange (Clark har lavet en rundringning til ca. 2/3 af medlemmerne)

Dirigent: Peter B
Referent: Alf

Pkt. 2
Orienteringspunkter
Om EU-valget; v. Clark: god lokal kampagne;
For valgtilforordnede; bemærk forhold vedr. partiskat af honorar for valgtilforordnede.
I Odsherred fik Folkebevægelsen 9,5 % af stemmerne; fint resultat – bedre end landsgennemsnittet.

Mødeplan/arbejdsplan uddelt
Kim efterspørger evalueringsmøde i relation til vores 1. halvår i byrådet.
Pia spørger til referater; de sendes ud til alle medlemmer (via Clark)
Sommermødet den 16/8 afholdes hos Stine; nærmere følger senere
Pia opfordrer til øget samarbejde fx med SF. Enighed om at det i konkrete & faglige sager kan være nyttigt. Vi er fx ofte afhængige af fagbevægelsens støtte. Samarbejde ml. Kim (EL) og Arne (SF) i byrådet er etableret og fungerer generelt godt.

Pkt. 3
Vedr. urafstemning:

Kandidatlister (se Rød+Grøn; juni 2014, nr. 58); gennemgang v. Kim & Clark:

To lister til afstemning (vedr. bl.a. uenighed om 2 kandidaters placering på listen)
Kandidatliste 1 (Alternativ v. /Signe Færch/Kbh. borgerrepr.) Foklares (men anbefales ikke, af Clark)
Kandidatliste 2 (Hovedbestyrelsens kandidatudvalg) Anbefales af Kim
Urafstemning om de to lister (foregår elektronisk via e-mail – sendes ud den 19/6 2014)

Nyt fra Byrådet
Lidl-planen: blev stemt igennem med alle stemmer minus SF & EL; dog udviste Michael Kjeldgaard (Soc.dem) forståelse for EL/SF synspunkterne.
Udvalgsmøder
Miljø & klima: Der rettes henvendelse til Vejdirektoratet om at anbefale Vig-borgernes ønske om omfartsvej ved Vig (fra Vig Parkvej til Nykøbing-Slagelsevej)
Besigtigelse af Gundestrup havn; ikke en sag endnu. Miljøstyrelsen skal formodentlig ind i sagen.
Social- og forebyggelsesudvalg: Besparelser på specialområdet (10 mill. Jf. tidligere beslutning) Høring og orientering. Intet er pt. besluttet vedr. besparelser. Kim fremførte EL synspunkter og forbehold. Inklusionsprincippet er ikke gunstigt i forhold til allerede velanbragte personer. Sagen behandles igen på det kommende Byrådsmøde. Socialudvalget har nedsat en arbejdsgruppe vedr. “Udsatteråd”

Peter B. fremfører, at da besparelserne er forringelser, så skal EL – jf. vore principper – stemme imod.
Læserbrev (i forbindelse med – og som protest mod – sparekatalog) udarbejdes af Clark, Merete, Kim evt. m.fl. (Peter B. og/eller Alf på feedback & korrektursiden).

I øvrigt: Budgetønsker fra udvalgene er august; her skal vi forberede os. 16/8 mødet er derfor lidt sent, men kan være et “reparationsmøde”.
Og; vi bør øge fokus på “Lokaldemokratiprojektet” evt. fælles med andre afdelinger.

Bjarne spørger til kloakeringsplanerne i kommunen. Pt. ikke noget konkret svar, men der arbejdes med modeller for opsparing og afbetaling. Kloakeringsplanen skal ses i relation til Klimatilpasningsplanen, der er under udarbejdelse.

Post til afdelingen v. Clark
Invitation til Byg-op seminar; Clark deltager
Invitation til kursus vedr. kampagneorganisering (fx FT-valg); medlemmerne spørges.
Henvendelse fra lokalt medlem vedr. en pensionssag; det er en landspolitisk sag – ikke en lokal sag.

Evt.
Hilsen fra Peter P (via kontakt til hans søn): Sygemeldt og pt. under genoptræning i Vordingborg.