Generalforsamling, 23.9. 2013

Punkt 1-7 er vedtægtsbestemte generalforsamlingspunkter

Til stede: Clark, Merete H., Peter H., Stine, Kim, Thorkild, Peter P., Helen, Peter B., Alf

1) Clark valgt som dirigent; Alf som referent

2) Bestyrelsens beretning kommenteres og præsenteres v. Alf (se bilag 1); tages til efterretning.

3) Revideret regnskab fremlægges v. Kim (se bilag 2); Merete H. anbefaler som bilagskontrollant regnskabet til godkendelse. Regnskabet godkendes.

4) Indkomne forslag, herunder arbejdsplan for 2013/2014:
Der er ikke indkommet forslag; Clark præsenterer overordnet arbejdsplan: Vi bør veksle mellem møder og aktiviteter, så variationen bliver større. Også fokus på temaaftener fordelt hen over året. Også gerne en sommeraktivitet. Møder med andre afdelinger/politiske foreninger. Også gerne øget fokus på at deltage i landsdækkende aktioner.

Bred debat om formen på møderne; hvad kan klares af bestyrelsen, og hvad kunne gøre os mere aktivistprægede? Evt. i samarbejde med andre afdelinger. Vi ender ofte med at være administrative; mere fokus på politik. Flere møder kunne være åbne for ikke-medlemmer. Politisk repræsentation i byrådet vil kræve aktive baggrundsgrupper til støtte og hjælp for de valgte.

På det bredere plan skal vi også forholde os til Enhedslistens Principprogram, der skal debatteres på Årsmødet 2014. Det bliver også en opgave for vores afdeling (og ikke mindst bestyrelsen) at holde fokus på dette.

5) Valg af afdelingsbestyrelse:
Kim, Torben, Alf, Helen, Peter B. valgt.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

6) Valg af bilagskontrollant.
Merete H. genvælges.
7) Valg af afdelingens repræsentanter i Enhedslisten Region Sjællands repræsentantskab (Næste møde er 6/10)
Kim vælges og deltager i mødet. Helen vælges også, men kan ikke deltage den 6/10. Vi har 2 stemmer (1 pr. 25 medlemmer)
8) Byrådsvalg
Clarks situation vedr. valgbarhed er stadig uklar (Amerikansk statsborger, har ikke boet sammenlagt i de seneste 3 år op til valget pga. udlandsrejse). Kontakt til Odsherred Kommunes Valgbestyrelse; de arbejder på en afklaring. Indenrigsministeriet siger umiddelbart nej; der kan ikke dispenseres.

Plan B er at rykke Kim & Torben op på listen; uanset plan A (Clark spidskandidat) eller B, så er det vigtigt, at alle kandidater (inkl. Clark) og gerne øvrige afdelingsmedlemmer deltager aktivt i vælgermøder. Merete H. deltager gerne i paneldebatter.

Når vi efter valget er repræsenteret i byrådet, så kræver det stor støtte og aktivitet fra afdelingen; det er helt afgørende for vores fremtidige arbejde som afdeling med repræsentation. Byrådsmedlemmer fra Enhedslisten Odsherred skal være sikre på at have baggrundsmateriale og støtte fra afdelingen.

Ny liste (plan B): I prioriteret rækkefølge: Kim, Torben, Helen, Peter H. & Peter P.

Hvilke udvalg ønsker vi at sidde i ved valg til byrådet?

Hvilke lokalpolitiske udspil skal vi byde ind med i valgkampen?

Følgende melder sig til støttegruppen; Alf, Thorkild, Merete H., Peter B. & Peter H.

Vælgermøder; kalender rundsendes:
9. okt. Talkshow i Pakhuset; partier er inviteret, men ikke et vælgermøde.
12. & 13. okt. Høstmarked, Nygården – her deltager vi ikke.
21. okt. Danske Handicaporganisationer; her deltager vi (Clark & Helen) på Odsh. Gym.
2., 9. & 16. nov. bod på Storetorv i Nykøbing
5. nov. Rørvig Friskole
6. nov. Paneldebat i Pakhuset
11. nov. Egebjerg
12. nov. Danmarks Naturfredningsforening, Vallekilde Højskole
?. nov. Svinninge Produktionsskole

18. nov. Paneldebat Odsherreds Gymnasium (kl. 10 – 11.35)

Valgkampgruppe: Bestyrelse + kandidater + andre interesserede (Stine) mødes ugentligt

Plakatopsætning 26/10 – her mødes vi hos Torben og arrangerer opsætningsdag

Fælles valgavis; Clark har en kontakt, der vil hjælpe os med layout. Kim tager kontakt til idémand.

Valgprogram/folder – vi kan ændre listen ved et indstik.

9) Evt.