Medlemsmøde, 8.4. 2021

Medlemsmøde 8.4. 2021

VoMedlemsmøde den 8. april 2021 kl. 19-21 over Jitsi

Deltagere: Clark, Kim, Peter, Alf, Roushin, Else. Afbud fra Thorkild.

Else er ref. Clark er mødeleder

1) Nyt fra medlemmerne
Clark har været i kontakt med et par medlemmer siden sidst som gerne ville komme med input til et temamøde om både sociale- og tekniske sager i Odsherred. Det er vigtigt at vi kontakter nye medlemmer. Ingen nye medlemmer siden sidst, heller ingen udmeldinger.

2) Nyt fra bestyrelsen, byråds- og regionsarbejde
Kontaktpersonopgaverne overtages af Else og Slynge. Vi har møde herom på lørdag.
Peter orienterer om at der er valgt opstillingsliste til regionsrådsvalget. Der arbejdes på valgprogrammer inden for trafik, sygehus, psykiatri og råstoffer.

3) Hvad gør vi med 1. maj?
Landskontoret afholder digitalt 1 maj møde fra 10-12 den 1. maj. Vi var enige om at bakke op om dette arrangement fremfor at forsøge at lave vores eget i år. Kim meddeler dette til SF.

4) Situation ifm. kandidaterne til KV 21 (kommunalvalg i november)
Vi har stadig ikke en nr. 1, men vi kan nå det endnu.

5) Drøftelse af hovedpunkter m.m. til årsmødet (holdes virtuelt 22.-24. maj)
Mange af punkterne på årsmødet handler om organiseringen af Enhedslisten og medlemsdemokratiet. For eksempel om hovedbestyrelsen skal vælges direkte eller af årsmødet og om rotationsprincippet skal ændres, så man kan sidde 11 år eller helt op til 18 år ad gangen. Der var enighed om at stemme imod forslag som afvikler medlemsdemokratiet i Enhedslisten og enighed om at bevare rotationsprincippet.

6) Valg af delegerede til årsmødet og deres mandat
Kim og Peter blev valgt som delegerede. De vil sidde sammen, under mødet, som holdes digitalt. Clark vil også gerne være suppleant (med mindre Thorkild vil).

7) Evt.
Næste medlemsmøde bliver efter 1. maj. (19. Maj)