Generalforsamling, 18.9. 2014

Til stede: Clark, Peter, Torben, Kim (forsinket pga. arb.), afbud fra Alf, Merete, Sebrine

1. Valg af dirigent og referent.
Hhv. Peter og Clark
2. Årsberetning v. Clark.
Taget til efterretning, med ændringer (se det vedhæftede, med kursiv)

3. Konklusioner fra vores evalueringsmøde v. Kim og Peter.
Taget til efterretning. Der ønskes et mere forpligtende samarbejde omkring fælles emne aftener med Holbæk og Kalundborg – kunne holdes i Holbæk.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab v. Torben.
Vi afventer en revisions beretning (Merete er kritisk revisor). Vi forventer et regnskab for partiskat. Der
ønskes et forslag til et budget for det kommende år.

5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
a) vedtægtsændringer
vedtaget af generalforsamlingen – se bilag
b) arbejdsplan, herunder, Peters forespørgsel om færre møder
ønskes nyt oplag med ændringer, se det vedhæftede
c) støtte til krigsofrer i Gaza
Der doneres 1000 kr. fra afdelingen. TR undersøger hvordan.

6. Valg af afdelingsbestyrelse og bilagskontrollant.
Bestyrelsen består nu af Kim Mariegaard, Clark Pratt, Torben Rahm, Alf Theilgaard og Peter Bomholt.
Clark er kontaktperson.
Torben er kasserer.
Peter er regionsrepræsentant med Clark som suppleant.
Bilagskontrollant ændrer vi til kritisk revisor, og det er Merete Hornecker.
Vi ønsker at aktivere flere medlemmer.

7. Post til afdelingen og eventuelt.
Byg-op seminar er aflyst.
To dødsfalde i afdelingen.
Kim undersøger, om han kan holde orlov og Torben er villig til at være suppleant.
Alfs pressemeddelelse bliver bare brugt på hjemmesiden.

Bilag:

Bestyrelsens beretning 2014

Arbejsplan og mødedatoer 2014

Nye vedtægter