Medlemsmøde, 3.9. 2015

Medlemsmøde, 3.9. 2015

Til møde: Peter, Alf, Kim, Clark, Thorkild, Merete; Afbud fra Torben, Christen og Laura

1. Velkomst og valg af dirigent og referent – hhv. Peter og Clark

2. Orienteringspunkter fra medlemmerne
Thorkild fortæller om koordinationsgruppen af UPU (uddannelsespolitisk udvalg). 3 grupper: principgruppe, demokratigruppe, folkeskolegruppen.

T. fortæller om lærernetværket og deres fokus på skolereform.
T. efterspørger hjælp med feedback til skriftligt arbejde især vedr. principperne. Bestyrelsen vil gerne læse og give feedback til Thorkilds tekster.
Der holdes en konference om skolereformen.
Merete fortæller om det Regionale Beskæftigelsesråd. Hun er med i den faglige gruppe. Meget stor fokus på de tilbud, man kan give de ledige. Femernforbindelsen har fyldte meget, og nu bliver det udsat – vi må se, hvad kan trække på optimismen nu.
Beskæftigelsesforum i Odsherred – hvad vil vi gerne føres frem på regionsplanen?
Der tales meget om de unge. Stadig meget lidt retning.
Nogle positive erfaringer med 10. klasse på Ods. Gym.

3. Kort nyt fra bestyrelsen, byrådet, udvalg og råd, og baggrundsgrupper om aktuelle sager
Kim fortæller om det dårlige arbejdsmiljø/ledelse i hjemmeplejen* (Soc. og forb. udvalg) og om kampen om Round-up (Miljø og klimaudvalg).
* Der kan læses en vigtig konsulentrapport fra Incitare på politikerweb, som bilag til Social og Forebyggelsesudvalgets septembermøde
.
Der sker en del udskiftning i de forskellige råd og udvalg.

4. Diskussion af årsmødets hovedpunkter og valg af 2 delegerede og 1 suppleant. (Mødet er d. 26. og 27. september)
Vi repeterer nogle af de punkter, vi drøftede i marts/april. Faren for at blive et vælgerparti i stedet for et medlemsparti.
Her er referat fra punktet til april (2015) møde:
<< Clark: virker problematisk at HB bedømmer hvilke forslag, skal drøftes/stemmes om til årsmøde. Når folk har gjort sig umage med at udtrykke noget, virker det lidt respektløse.
Kim: do. CP. Bekymring for de politiske omorganiserings forslag, som truer mindretals beskyttelse. Vi skal bestemt ikke røre ved denne beskyttelse. Vi skal heller ikke kun stemme til “top 21” hvert andet år og kigge på økonomien hvert andet år.
Alf: Det er vigtigt at HB har nogen beføjelser. En selektionsmekanisme som balancerer aktivisme og pragmatisme.
Kim: der kunne stilles krav til hvor mange stillere der er bag et oplæg.
Claus: ikke så stort problem med HBs anbefalinger, men helt enig med Kim at mindretals beskyttelse bevares.
Peter: vi skal undgå DJØFicifering og talentspejdere arbejde – modellen er taget efter de andre partier, men vi bør være et anderledes parti.
Claus: vi skal passe på at ikke overgive parti til professionelle politikere.
**
Gennemgang af hoved- og indkomne forslag til årsmøde.
Alf – med at vælge spidskandidaterne hvert andet år, kan man undgå så meget fokus på navnene til fordel for politik.
De fleste mente, det er godt med spidsk. valg hvert år.
Peter – hvis vi ikke passer på, bliver vi mere og mere et folketingsparti.
Et alternativ til at bevare 1 over halvdels måde at vælge HB er at fraktioner kan stille kandidaterne til årsmødet. (s. 19)

Omkring diskussionen af mindretalsbeskyttelse, sagde Kim, at godt nok rummer vores vedtægter også en mulighed for at fraktioner opnår valg af HB-medlemmer ved at anmelde sig som fraktion. Derved vil fraktionen selv udpege et antal HB-medlemmer efter størrelsen af fraktionen blandt de delegerede på årsmødet. Det er en bestemmelse, som endnu aldrig er blevet brugt. Netop fordi metoden med en stemme over halvdelen af HB-medlemmer sikrer mindretals repræsentation i HB. Hvis mindretallene tvinges til at benytte den anden metode, kan det efter Kims mening føre til splittelser og afskalninger af partiet. Og det kan da ikke være meningen.
Vi er mest til at bevare vælg til folketingskandidat som det har været. (s. 20)
Afsnit om ansatte (s. 21) – det bør være nok med punkt 1, uden a, b og c.
4.1 (s. 22) – virker lidt omsonst, måske tegn på, at man skal være flere til at stille et forslag
4.10 s. 26-29 – CP og KM mener, det bør diskuteres, evt. laves til et del-program.
Vedtægtsændringer: 5.2 er problematisk – et slag mod demokratisk udvikling i partiet. Kommunikation begge vej bliver minimeret.
5.8 omkring partiskat – Kim anbefaler at stemme ned – 5 % er for lidt! (Men det skal være skadesløs at være byrådsmedlem!)
6. Forslag til ELs arbejdsplan – lidt tynd. Kun det, som skal være der.>>

Valg af delegerede. Der var ikke kampvalg. Clark vil gerne være delegerede; Kim skal skånes, da han har meget på tallerkenen i september; Alf og Peter vil afgøre, hvem af de to vil være delegerede og hvem vil være suppleant – seneste d. 7. september. Alle var tilfredse.

5. Enhedslistens strategi i forhold til budgetforhandlinger i Odsherreds Kommune.
Kim fortæller om forløbet og om samtaler med Arne M. fra SF.
Vi har ikke fået budgetforslaget fra Direktionen endnu, og er ikke inviteret til de to drøftelser med partiformændene, som giver grundlaget til 1. og 2. behandling af budgettet 2016-19.
Der er ca. 14 mio. til uddeling, men 5 mio. er allerede lovet ud til lærertidsaftaler og en stor del skal bruges af soc. og foreb. udvalg (der mangler måske 20 mio. til hjemmepleje og sygepleje opgaver).
Uklarhed om budgettet skal indebære de 1% omprioriteringsbidrag (som vi mener er besparelse på bekostning af de svageste!)
På tirsdag er Kim med til Økonomiudvalgs 1. behandling af budgettet (det er lovgivning, som sikrer at alle partier er repræsenteret.)
Kim prioriterer penge til sundhedsområde og genoptræning, Peter har forslag til cykelsti, Clark har til klimarenovering af Kommunens bygninger. Vi er også interesseret i andre afdelingers forslag til en kontrolgruppe som holder øje med sociale klausuler. Et indvandrerhus.
Merete spørger til de nye refusionsregler – vi skal forholde os til de beskæringer som kommer til de længere forløb for de sociale udsatte og arbejdsløse.
Peter vil helst bruge kommunens overskud på anlæg, ikke på drift – som er for sårebart. Mange af de “forbedringer” vil kun vare i et år. Det kun være rehabiliteringscentre eller cykelstier. Et flygtningecenter skal have en større base – evt. i Holbæk.
Thorkild – kunne vi indkalde nogen til et temamøde, f.eks. om gode ideer til initiativer? Også i forbindelse med et flygtningecenter.
Kim mener, at klimarenoveringsplanen er allerede fint kørende.
Kim efterløser hjælp til at kigge på budgettet i løbet af weekenden (det er ikke tilgængeligt nu.)
Kim læser op fra den udtalelse om budgetprocessen og udelukkelse af EL fra forhandlinger. Både Clark og Alf kom med ændringsforslag i løbet af dagen. Peter og Alf vil omformulere den lidt, så kan vi sende den til avisen.

6. Enhedslistens strategi i forhold til Uddannelse til Alle (UTA2)
Pågår. (Baggrundsgruppen aftaler et møde i september – Clark kontakter.)

7. Post til afdelingen og aktivitetsplanen
De næste to møder er 5. oktober (mandag) og 3. november (tirsdag). Peter kan ikke deltage, da han skal til Sydafrika.
Vi skal snakke om hvordan vi får aktiveret flere medlemmer. Hvordan får vi gang i en plan (evt. kandidater) til det næste kommunalvalg. Langsigtet plan om opstillingsliste.
Til eftertanke.
Clark sender et oplæg til arbejdsplan til bestyrelsen.

8. Evt.
Der var ikke noget.

Kontaktperson:
Clark Pratt, Næsholmvej 4a, 4550 Asnæs, tlf. 8171 3286