Medlemsmøde, 31.3. 2014

Medlemsmøde 31.3. 2014

Til stede: Stine, Merete, Clark, Peter B, Kim, Torben, Thorkild & Alf

  1. Dirigent: Peter B, Referent: Alf
  2. Hovedpunkt A. Årsmøde; herunder afdelingens forberedelse. Debat om principprogram: Kim refererer fra delegeretmøde (hvor også Clark deltog), hvor der var debat om div. ændringsforslag, inkl. Delegeretmøde sendte mange forslag videre til årsmødeafgørelse (alle forslag, der kunne mønstre minimum 20 % opbakning, sendes automatisk videre til årsmødet). Gennemgang af udvalgte Ændringsforslag. Forslaget om at forbyde dobbeltmedlemsskab er vi (EL/Odsherred) imod; Kan man støtte op om Enhedslistens program er det uproblematisk at være medlem af SAP/DKP etc. Højere kontingent støttes ikke. Demokratisk proces i Enhedslisten/her vi ikke helt enige om procedure. Det er vigtigt, at vi fortsat fokuserer på at aktivere medlemsskaren.Thorkild peger på, at forslag 5.4 “Kapitalismen er ikke løsningen” er centralt og burde støttes. Vejledende urafstemning om spidskandidater til FT-valg (jf. liste i årsmøde hæfte 2). Resultat offentliggøres senere; jf. regler for afstemningen. Endvidere valg af 2 delegerede til årsmødet: Kim & Clark deltager som afdelingens delegerede; som suppleant stiller vi med Peter B
  3. Hovedpunkt B; Beskæftigelse og arbejdsløshed i kommunen og på landsplan (oplæg v. Merete). Bruttoledighed højere end kommuner vi sammenligner os med. Langtidsledighed er faldende, men høj (278 personer er pt. langtidsledige). Faldende arbejdskraftreserve. Det er vigtigt, at der er fokus på de unge, så de kan komme ud af kontanthjælpssystemet. Uddannelsesgraden er lavere end på landsplan. Faldende beskæftigelse, men stigende pendlerantal. Antallet af unge på kontanthjælp er steget. Tilkendt førtidspension faldende antal (jf. reformhensigt).  Flexjob; tilgang til ordningen – Men bliver de i ansættelsen, når løntilskud forsvinder? Beskæftigelsesrådet følger udviklingen om Nyttejobordningen nøje. Kim aftaler med Merete at der udveksles informationer til brug for Kims arbejde i byrådet. Samarbejdet mellem de faglige organisationer, Jobcenteret og det lokale beskæftigelsesråd er generelt god. Clark & Kim gennemgår medlemskartoteket mhp. at finde medlemmer, der er fagligt aktive – evt. med poster inden for fagforeninger.
  4. Regionspunkter v. Peter B/Kim (dagsordenens oprindelige punkt 8). Mange kommuner i regionen med stor arbejdsløshed; det præger naturligt fokus i regionsarbejdet. 11. maj næste møde i regionen/EL; hvilke kandidater vil vi pege på som regionsrepræsentanter? (pt. 2 valgt til FT). Odsh/EL har med 54 medlemmer 3 regionsrepræsentanter til Regionsmøderne; vi skal have valgt disse 3: Vi vælger: Clark, Kim, Peter B
  5. Geopark og lokale initiativer v. Stine (dagsordenens oprindelige punkt 9). Der arbejdes i Lokalværkets projektværksted på ideer med Socialøkonomiske virksomheder; overskud bruges til videre udvikling, men pt. uden realisation pga. modstand fra lokalplaner. Hvor står EL/Odsherred i forhold til Lokalværk mv.?
  6. 6. Evt.

Øvrige punkter fra dagsordenen kan evt. afklares på næstkommende bestyrelsesmøde