Bestyrelsesmøde 3.1. 2013

Deltagere: Kim, Alf og Peter H.
Afbud fra: Peter P. og Thorkild

Evaluering af sidste medlemsmøde
Sidste medlemsmøde forløb i hovedtrækkene godt. Den svære diskussion af gammelt/nyt principprogram (som fyldte hele aftenens program) blev gennemført i ro og orden – og især i en god stemning. Særlig positivt var, at vi havde to medlemmer med til diskussionen, som vi ikke før har mødt til medlemsmøderne. Dejligt at møde nye mennesker og få nye syn og inputs til diskussionen. Det at tage nogle af diskussionerne i mindre gruppe var også medvirkende til et godt resultat. Referatet af diskussionen er sendt til skrivegruppen under HB. Her vil det sammen med inputs fra andre afdelinger indgå i det videre arbejde med forslaget til nyt principprogram.

Forberedelse af medlemsmøde 8. januar
Oplægsholder mht. EU-diskussionen (hovedtema) bliver Troels Juel, som er vores folketingskandidat i Kalundborg-kredsen. Troels er også medlem af landsledelsen i Folkebevægelsen. Der afsættes ca. 40 minutter til oplæg og debat om EU.
Da det også vil være en fordel at have Troels med i snakken om dagpengekampagnen (som vores lokale folketingskandidat), bytter vi om på 3. og 4. ift. den udsendte dagsorden. Her skal nemlig også snakkes ideer til konkrete aktiviteter, hvor Troels kunne tænkes at medvirke. Vi har modtaget 200 nye flyers(Stop netællingen), som vi skal på gaden med. 26. januar er der stormøde i “Solidaritet eller Frit fald”. Og vi har modtaget et diskussionsoplæg om arbejdsdeling fra Hvidovre, som også kan sættes til diskussion. Der afsættes ca. 30 minutter til dette punkt.
Der er møde om 1. maj d. 13. januar. Hvem deltager fra os? Alf har meldt ud, at han ikke har tid til at være tovholder denne gang. Hvad med Torben ?? Kim kontakter Torben for at høre, om han deltager – og er grillmester også i år. Men vi må have flere fra EL med i 1. maj arbejdet. Peter P vil gerne deltage i det praktiske, men er bortrejst i januar. Der afsættes ca. 15 minutter til at snakke 1. maj. Det samme til punktet Siden sidst (og Næste møder).
Praktisk: Kim henter nøgle hos 3F mandag og sørger for kaffe/te. Forslag til dirigent: Peter H og referent: Alf.

Skolereform (hvordan får vi en debat i gang)
Snakken om skolereform-debat udsættes indtil videre. Indtil vi har Thorkild hjemme igen. Måske han har ideer til at debattere reformen også lokalt.

Klummer
Kim havde skrevet et udkast til vores januarklumme (9.januar) om dagpengeudfald og aktiviteter med det. Efter et par små sproglige rettelser er denne nu sendt af sted til Nordvestnyt.
I februar skal vi levere hele 2 klummer (2. februar og 27. februar). Alf vil godt påtage sig at skrive den ene(om hvad der sker med uddannelsessystemet i større perspektiv – også udover folkeskole). Alf er sat på til d. 2. februar. Vi hører på medlemsmødet, om andre (f.x. Merete) kunne have lyst til at skrive klummen d. 27. februar.

Kanalhusene
På vores sidste bestyrelsesmøde havde vi en lille diskussion om Kanalhusene’s mulige skift fra helårsstatus til sommerhusstatus. Siden har Arne Mikkelsen fra SF i sin december-klumme skrevet, om hvorfor SF vil fastholde helårsstatus på området. Og kommer i dette indlæg med mange gode begrundelser og pointer – som vi kun kan være enige i. Bl.a. at Kanalhusene jo kunne lejes ud til rimelige priser, hvis de er usælgelige. Vi har jo ikke så mange lejeboliger i Odsherred.

Medlemmer og økonomi
Kim orienterede om medlemssituationen. Vi er pt. 41 medlemmer af afdelingen. Det betyder at vi får 4100 i medlemsrefusion hvert halve år.
Med det vi har stående pr. 31.12.12, vil vi have ca. 15.000 kroner at gøre godt med i 2013. I år har vi dog et kommunalvalg, som helt sikkert vil sluge en del (ca. 9.000 ?). Der vil blive en udgift på et par tusind til 1.maj. Og vi afsætter også et par tusind til at dække deltagelse i landsdækkende seminarer i EL. Dermed vil der kun være ca. 2.000 tilbage til “det løse”. (Vi regner dog med at kunne få støtte fra landspartiet og/eller regionen til valgkamp).

Ansøgning om økonomisk støtte
Vi har modtaget en ansøgning om økonomisk støtte fra Dagbladet Arbejderen. Der var enighed om at bevilge 500 kr. i støtte.

Henvendelse fra “Politisk Studietur til Grækenland” (også om økonomisk støtte)
Vi har modtaget en mail fra en københavnsk gruppe (EL-medlemmer), som har planer om en politisk studietur til Grækenland. Gruppen spørger dels om andre har lyst til at tage med. Dels om økonomisk støtte til turen. Vi syntes at henvendelsen var for løs (og nok også mest var rettet mod Kbh.-afdelinger) til at vi ville yde støtte for nuværende.

Henvendelse fra Klimabevægelsen
Vi har fået en henvendelse fra græsrodsbevægelsen Klimabevægelsen i Danmark. De opfordrer os til at få så mange som muligt til at tilslutte sig deres åbne netværk på www.klimanetvaerk.dk . Mailen er allerede sendt til bestyrelsen og et udvalg af medlemmer, som tidligere har beskæftiget sig med klimasagen.

Byrådsvalg
Vi skal have møde kun om byrådsvalg søndag d. 24 februar. Men inden skal vi have lavet noget forberedende arbejde. På et tidligere medlemsmøde blev det pålagt bestyrelsen at ringe rundt til alle medlemmer for at høre til, hvor meget kan engagere sig i kommunalvalget og evt. kandidere. Vores mål er også at få sammensat så bred en kandidatliste, som muligt – kønsmæssigt, geografisk, aldersmæssigt osv.
Vi vil i en mail/brev i slutningen af januar “varsle”, at vi ringer til alle i starten af februar. Forinden vil vi forsøge at lave en fælles skabelon for samtalerne. Kim ser om han har noget liggende, der kan bruges. Vi regner med at samles en eftermiddag for at foretage rundringningerne.

Landstræf for kontaktpersoner 9. februar
Weekenden 9.-10. februar er der landstræf for kontaktpersoner på Brandbjerg Højskole v. Vejle. Kim er ikke sikker på at kunne tage af sted. Han skal nemlig arbejde lørdag d. 9. – og kan måske ikke bytte den væk. Men træffet er også åbent for andre bestyrelsesmedlemmer. Har nogen lyst til at deltage ? På træffet vil der blandt andet blive talt om årsmødet i maj og forberedelserne til dette.

Næste bestyrelsesmøde
I februar har vi hele to møder, som skal forberedes (12.2. og 24.2.). Det gør vi på et bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. februar. Mødet holdes hos Kim.