Medlemsmøde 11.1. 2018

Til stede: Thorkild. Slynge, Julie, Laura, Agnes, Shadia, Kim, Michael, Clark & Alf

Afbud fra: Morten, Else, Torben, Søren, Peter B., Merethe

1) Velkomst v. Clark og efterfølgende præsentationsrunde.

2) Mødeleder: Kim & Referent: Alf

Bestyrelsesmøde, 3.4. 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, mandag d. 3. april kl. 18.00 i Organisationernes Hus, Nykøbing, Sj.


Til mødet: Kim, Torben, Clark. Afbud fra Peter.

1. Nyt fra byrådet og baggrundsgrupperne v. Kim
Til efterretning

2. Kort nyt fra
* kasseren/afdelingens økonomi – Torben
Til efterretning
* medlemsstatus og kontakt med landskontoret – Clark
Vi har et par nye medlemmer, vi ikke har kunne få fat i, som vi må opsøge. Clark aftaler med Torben ang. det næste skridt.
* post til afdelingen - Clark
Til efterretning

Medlemsmøde, 3.4. 2017

Referat fra medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, mandag d. 3. april kl.19.30 i Organisationernes Hus, Nykøbing

Til mødet: Kim, Torben, Clark, Alf, Søren. Afbud fra Peter, Merete, Else, Morten.

1. Velkomst og valg af mødeleder og referent (Clark gør begge ting)

2. Kommunalvalg og valg af vores kandidater v. Kim
Nuværende status til efterretning. Punktet kommer med igen til næste møde i maj.

Generalforsamling, 2.3. 2017

Referat af Generalforsamling i Enhedslisten-Odsherred, torsdag d. 2. marts 2017 kl.18.00 hos Clark i Asnæs.

Tilstede: Peter, Torben, Clark, Talal, Roushin, Stine, Thorkild, Else, Morten, Slynge, Jeppe, Kim, Alf

Afbud fra: Merete, Malene, Claus, Klaus, Anette, Hanne.
Generalforsamlingen konstateres rettidig indkaldt.

Referent; Alf/Ordstyrer: Peter
Bestyrelsens beretning
Se bilag/Clarks skriftlige beretning fra afdelingen
Kommentarer til aktiviteter;
Peter fremhæver aktionen 20/3 som et væsentligt initiativ; ikke mange deltagere, men god opmærksomhed.
Clark fremhæver Velfærdsalliancen som en god platform for bredere samarbejde.
Mangfoldighedsarrangement – ideen om at mødes med nye medborgere (flygtninge & indvandrere) via samarbejde med asylcentre, Røde Kors etc. – formålet at få en bedre debat og en mere positiv tilgang til mødet – dialogbaseret kulturmøde.
Kim fremlægger fra Byrådsarbejdet, herunder udvalgsarbejdet, råd & nævn.
Se bilag/Kims beretning fra Byrådsarbejdet
Clark bemærker at Byrådsmøder opleves som den platform, hvor politikerne taler med henblik på presseomtaler; det er ikke altid befordrende for den reelle debat.
Regnskab
Torben fremlægger regnskabet
Se bilag/Regnskab
Torben henviser til at en del af afdelingens kassebeholdning henlægges til valgkamp mv.
Godkendes af Generalforsamlingen
Budget
Kim fremlægger forslag til budget for 2017
Godkendes af Generalforsamlingen
Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
Ingen indkomne forslag
Clark foreslår at der bliver lagt vægt på politisk aktuelle temamøder også, så møderne bliver en vekslen mellem det lokalpolitiske og det mere tematisk-politiske.
Første politiske møde bliver med Victoria Velasques, der taler om bl.a. mulig 30 timers arbejdsuge.
3/4 medlemsmøde vedr. bl.a. årsmødedelegerede
Peter opfordrer medlemmerne til at komme forslag til politiske temaer
Feminisme-mødet med Astrid Vang Hansen, der blev udsat, kommer senere.
Thorkild forslår temaet vedr. det opbrud, der er på venstrefløjen (er der en Rød blok?) - jf. de ændrede relationer, vi ser på landsplan.
Folkemøde lokalt arrangeret på vej – her bør vi også være med.
Valg af lokale folketingskandidater
Vi leder fortsat efter en kandidat til Kalundborgkredsen
Valg af kandidater til Byråd og Regionsråd
Peter fremlægger procedure vedr. valg til Regionsrådet; valget er udskudt til et kommende møde i Regionsrådet.
Vedr. Byrådet fremlægger Peter de kriterier afdelingen diskuterede på januar-mødet 2017
(se referat fra dette møde), der matcher Enhedslistens principprogram, i hovedlinjer er det minimum 1 års medlemskab og dertil aktivt deltagende i partiets arbejde.
Punktet udskydes; sidste frist er junimødet
Else påpeger at vi ikke må udelukke noget & nogen pga. principper, der er for stramme.
Der inviteres til at man kan deltage i baggrundsgruppens skype-møder
Valg af afdelingsbestyrelse
Clark, Torben, Peter & Kim genvælges til bestyrelsen, Alf ønsker ikke genvalg til bestyrelsen.
Kritisk revisor: Merete genvælges.
Evt.
Morten spørger til Enhedslistens holdning til Borgerløn
Peter & Kim henviser til tidligere vedtagelser fra årsmøder
Debat om automatisering & lønarbejde.
Clark spørger til input til 1. maj arrangementet.
Thorkild låst pga. hjemlige forhold, så ikke aktiv som tidligere. Arbejder med at lave oplæg for folkeskoleområdet i relation til Enhedslistens Uddannelsespolitiske udvalg. Konceptet er en kommunalpolitisk håndbog til brug for Enhedslistens politikere.
Folkeskoletræf den 18/3 i København.

Bestyrelsesmøde, 9.2. 2016

Til stede: Clark, Torben, Peter, Alf & Kim (fra 18.25)

1. Velkomst og valg af referent​

2. Kort nyt fra
* kasseren/afdelingens økonomi – Torben
Torben udarbejder forslag til budget for det kommende år – i samarbejde med Clark
Fokus på hvad vi skal afsætte til valgkampagne – og hvad det afsatte beløb skal bruges til, hvis der ikke er valg i perioden. 10.000 til lokal støtte & 10.000 (hensat fra sidste års budget) til valgkamp.
Torben sender regnskab til bestyrelsen inden forslag til budget.