Om sparerunde i 2008

Velfærdssamfundet under sparekniven.
 
Kommunalreformen har betydet, at kommunerne har overtaget en række opgaver fra de nedlagte amter. Der er ikke ydet tilstrækkelig kompensation for dette, hvilket har medført, at kommunerne kæmper med et drønende underskud.
Den forventede besparelse er udeblevet - og har tværtimod betydet forøgede administrative udgifter.
Odsherred kommune har vedtaget at bruge 17,5 millioner kr. på om- og tilbygning på administrationsbygningerne for at kunne udføre de opgaver, de er blevet pålagt.
 
En fjerdedel af landets kommuner har vedtaget store nedskæringer for at overholde rammeaftalen med staten . Aftalens økonomiske mangelfuldhed giver sig udslag i økonomiske indskrænkninger på meget ømtålelige områder. Også i Odsherred er der vedtaget store besparelser – og disse tænkes udmøntet gennem blandt andet:
 
  1. at lukke en brandstation (Vores sikkerhed)
  2. at hæve forældrebetaling for børnepasning (skattestop)
  3. at nedskrive personalet på daginstitutioner og ældrepleje (dårligere velfærd for vores børn og ældre)
  4. at spare på rengøring og vedligeholdelse af kommunale institutioner og bygninger (udskydelse af kommunale udgifter)
  5. mulig lukning af 3 folkeskoler
De små skoler som politikkerne har i tankerne er Odden, Asmindrup og Egebjerg - som enten skal kraftigt forringes eller helt lukke med deraf følgende konsekvenser for elever, forældre og lokalsamfundet.
 
Børnene får længere transporttid og bliver hindret i den daglige motion ved at cykle til skolen.
Forældre bliver belastet både med at bruge mere tid på at fragte deres skolebørn frem og tilbage og samtidig pålagt forhøjet institutionsbetaling i en i forvejen temmelig stresset dagligdag. Man har det nu sjovest med sine børn uden stress.
 
Omdrejningspunktet i landsbyerne er de lokale skoler. I Havnebyen og Egebjerg er der endnu en købmand. Hvis skolerne lukker er det nok også et spørgsmål om tid, før de forsvinder. Det vil være et stort tab for lokalsamfundet, men ikke kun det. De små landsbyer kan dø på den bekostning - men har kommunen sparet noget på længere sigt.
Det er spørgsmålet om kommunen har sparet noget de unge skal frem og tilbage til skole, til sport og til alle fritidsinteresse. Og hvad med miljøet i forbindelse med øget transport
De ældre som ikke kan klare sig selv, skal have dagligvarer bragt dagligt. Mange af den kan ikke bare køre til Vig og købe ind med bussen.
Tværtimod burde man udbygge skolernes tilbud, lave flere kulturelle tiltag, støtte lokale initiativer - så man får et aktivt og levende lokalsamfund
 
Regeringen tvinger kommunerne til besparelser og sender regningen videre til børnene, de ældre og de kommunale ansatte. Aftalen mellem Kommunernes landsforening og regeringen skal tages op til fornyet forhandling, da grundlaget ikke var reelt. Ligesom man lige har haft politireformen oppe til evaluering – og erkendt at noget ikke fungerer efter hensigten – må også kommunalreformen underlægges en gennemgribende evaluering.
 
Der er behov for et kommunalt oprør, hvor kommunerne sætter befolkningens velfærd over regeringens krav om lav vækst i den offentlige sektor. Enhedslisten vil en anden vej. Vi vil bevare den fælles velfærd. Der skal være kvalitet til borgerne og ordentlige arbejdsforhold for de ansatte. Vi skal have bedre kollektiv trafik, bedre daginstitutioner, bedre skoler, bedre ældrepleje og et bedre sundhedsvæsen.
 
Enhedslisten opfordrer Odsherred kommune til ikke at lave spøgelseslandsbyer - men leve op til sit slogan om Lys, LIV og Landskab.
 
På vegne af Enhedslisten – Odsherred
 
Torben Rahm
November 2008
Emneord: