Urimeligt at tage penge for tøjvask

Debatindlæg af Clark Pratt, byrådsmedlem for Enhedslisten i Odsherred

Fra februar 2020 skal ældre og handicappede i Odsherred Kommune, der ikke selv er i stand til at vaske deres tøj betale for at få deres tøj vasket.

Climatopia er et fejlagtigt og helt overflødigt projekt

Debatindlæg af Peter Bomholt, medlem af bestyrelsen for EL Odsherred

Ude på Ringholms arealer lige uden for Nykøbing vil kommunen støtte et projekt »Climatopia flex«.
Projektet går kort fortalt ud på at bygge boliger der »kan tages på nakken«, når et område bliver ramt af oversvømmelser. Det er et idealistisk, men overflødigt projekt, samtidig er det i strid med hele ideen med at lade vådområderne og lavbundsarealerne være ubenyttede, fordi disse arealer fungerer som magasin for store regnmængder, som depot for kuldioxid og er med til denitrificere vandet, så vi ikke forurener vores indre farvande med nitrat. Men der er andre grunde til at hele tanken om at bygge den type huse burde afvises. Vi kan undgå, at boliger i en ikke så fjern fremtid skal flyttes fra oversvømmede arealer. Den enkleste måde er, at man slet ikke etablerer nybyggeri på lavbundsarealer, vådområder og potentielt oversvømmelsestruede arealer.

Enhedslisten og klimaet

Debatindlæg af Clark Pratt, byrådsmedlem for EL Odsherred

Enhedslistens stemme mod byvækst i kystnærhedszonen i tirsdags vakte undren fra de andre partier, som ser alle former for udvidelse af ejendoms-, spekulations- og vækstret som en positiv udvikling for Odsherred. Men ligesom borgerne i Vig har opdaget, når det handler om svinegyllebaseret biogas, eller borgerne i Egebjerg har opdaget, når det handler om at lave fremtidens olie ud af gamle bildæk, er det ikke altid så bæredygtigt og fremtidssikret som sælgerne påstår.

Byrådet tager ikke klima-forandringerne alvorligt

Debatindlæg af Peter Bomholt, medlem af EL Odsherreds bestyrelse

Økonomiudvalget i tirsdags pillede udvalget et par tidsler ud af forslaget til »tillæg til kommu-neplanen«. Det er ganske udmærket, at udvalget tilsyneladende undlader at omdanne Betongården og Fritidslandsbyen til sommerhusområder. Økonomiudvalget har her taget Danmarks Naturfrednings indsigelse til efterretning, som bl.a. gik på at arealerne ikke var reelle erstatningsarealer for et område i Klint, som alligevel ikke kan benyttes til sommerhusområde p.g.a. af at arealet allerede er fredet.

Bæredygtigt Odsherred – eller …?

Debatindlæg af Clark Pratt, byrådsmedlem for Enhedslisten i Odsherred.

Vi nærmer os det tredje folkemøde i Odsherred samt premieren på et Ungefolkemøde – og begge møder har FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling som tema. Men selvom der er megen snak om målene, glemmes det tit, at det ikke er det kapitalistiske vækstsamfund, som er vores endelige mål. Og hellere ikke vejen til målet. Vores samfund, globalt, nationalt og lokalt i Odsherred er snarere fjendtligt over for bæredygtighed.

Byrådet: EL siger nej til besparelser på specialundervisning

Debatindlæg af Sara Lynge Ravn, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten-Odsherred og suppleant til byrådet.

Ved fremlæggelsen af inklusionsloven tilbage i 2012 skrev Børne- og undervisningsminister Christine Antorini bl.a.:

»Flere elever skal inkluderes i den almindelige undervisning med de nødvendige støtteforanstaltninger og faglige udfordringer - og ikke udskilles til specialundervisning«.

Spareøvelse forklædt som inklusion. Man ville spare penge ved at få disse børn tilbage i folkeskolen. Desværre fulgte der ikke tilstrækkeligt med ressourcer med i planen. Vi så, hvordan børnene betalte prisen i et samfund, hvor børn tilsyneladende sås som en udgift. Det er stadig det fremherskende børnesyn.

Perspektivet må vendes. Børn skal ikke passe til skolen. Skolen skal passe til børnene! Og det er netop dér, at vores specialtilbud kommer ind i billedet og har mulighed for at brillere. Det skulle gerne være sådan, at vi skal kunne være stolte af vores specialtilbud.